ORDINUL FRANCISCAN TERŢIAR DIN ORADEA

Mobil

0744 366 984

Email:

oftoradea@gmail.com

Adresă:

Str. Spartacus nr.33A,
410466, Oradea
Jud. Bihor

Site WEB :

https://ofmconv.ro/

ORDINUL  FRANCISCAN  TERȚIAR  DIN ORADEA

      Ordinul  Franciscan  Terțiar  din Oradea și-a reluat  activitatea incepută în 1930-1931 de către Dominic Niculăeș și Ion Gârleanu,  frații franciscani conventuali care au întemeiat fraternități terțiare în zona Crișanei, a Clujului și a Sălajului, fiind o asociație de frați și surori în Cristos, ce urmeazǎ Regula Sfântului Francisc de Assisi și studiazǎ Sfânta Scripturǎ sub îndrumarea Ordinului Franciscan Conventual din Romania.

 

            Sediul este la Sanctuarul Eparhial  „Maica Domnului” din Oradea.

 

            Scopul asociației este creșterea spiritualǎ personalǎ, apostolatul și ajutorarea Bisericii.

Ordinul Fraţilor Minori Conventuali

            Ordinul Fraţilor Minori Conventuali este religiunea întemeiată de Sfântul Francisc din Assisi sub numele de Fraţii Minori, cărui nume i s-a adăugat, aproape de la începuturi, şi acela de Conventuali. Sfântul Francisc din Assisi, care a trăit 44 de ani, din iarna lui 1181/82 până în amurgul zilei de sâmbătă, 3 octombrie 1226, a voit ca fraţii săi să se cheme Fraţi Minori „pentru ca din însuşi numele acesta, ucenicii lui să înveţe că au venit la şcoala lui Cristos cel smerit, spre a învăţa smerenia”.

 

            Ordinul, de la întemeierea lui, este o adevărată fraternitate, de aceea membrii săi, constituind ca şi fraţi o singură familie, participă la viaţa şi activităţile comunităţii, după condiţiile fiecăruia. Frații au drepturi şi obligaţii egale, cu excepţia acelora care decurg din sfânta Ordinaţiune, căci Ordinul este socotit de Biserică printre institutele clericale.

            Fraţii se adună împreună într-o fraternitate conventuală propriu-zisă, spre a li se favoriza o mai mare pietate, o viaţă mai ordonată, un oficiu divin mai frumos, o mai bună formare a candidaţilor; de asemenea a favoriza studiul teologiei precum şi alte opere de apostolat în slujba Bisericii lui Dumnezeu, astfel ca Împărăţia lui Cristos să se răspândească pe tot pământul, mai ales sub conducerea deosebită a Neprihănitei. (cf. Constituţiunile Ordinului I, 1-4).

            În Ordin, viaţa contemplativă este intim asociată cu acţiunea apostolică, întregul Ordin şi fiecare frate în parte având în vedere folosul comun al turmei lui Cristos, supuşi fiind în mod nemijlocit Sfântului Părinte Papa.

            Temelia Ordinului este profesiunea religioasă, prin care fraţii se dedică vieţii evanghelice de perfectă caritate, nu numai prin mijloacele comune de sfinţenie, ci şi prin legătura celor trei voturi publice de ascultare, sărăcie şi castitate, prin care se consfinţesc lui Dumnezeu, prin ministeriul Bisericii, precum şi prin respectarea vieţii comune, a Regulei şi a Constituţiunilor, după spiritul Ordinului Serafic. Prin profesiunea voturilor solemne, fraţii sunt încorporaţi definitiv în Ordin.

Spiritul de adevărat franciscan presupune următoarele:
            a) a iubi pe Dumnezeum, supremul bine, cu o iubire neîmpărţită, al cărui plan de iubire constă în a instaura toate în Cristos;
            b) a se conforma aceluiaşi Cristos Domnul, de la care, ca dintr-un izvor şi cap, porneşte orice har, împlinind misterele sale în viaţa proprie, în unire cu Neprihănita Născătoare de Dumnezeu Maria şi cu întreaga Biserică;
            c) a iubi de asemenea cu sârguinţă pe oameni, vestind şi promovând pacea şi Împărăţia lui Cristos şi iubirea frăţească între ei;
            d) şi astfel a sluji lui Dumnezeu şi a trăi în aceasta lume în sărăcie, smerenie, simplitate şi bucuria inimii.

Prin profesiunea voturilor de ascultare, sărăcie şi curăţie, fraţii:

  1.  se consacră lui Dumnezeu în mod special, direct şi total;
  2.  se conformează din ce în ce tot mai mult modului de viaţă al Domnului Cristos şi se unesc în chip special cu Biserica şi cu misiunea ei salvifică;
  3.  exprimând astfel în mod deplin consacrarea de la Botez, ei se aprind tot mai mult de focul carităţii, progresează în viaţă ca nişte călători şi pocăiţi pe acest pământ şi renunţă de bunăvoie la bunurile ce îi atrag mai mult în această lume.

 

            Fraţii au grijă să păstreze Regula, Constituţiunile şi Statutele, după cum o cere obligaţia contractată prin profesiunea religioasă, mai ales din iubire către perfecţiunea evanghelică şi după spiritul Ordinului.

            Ordinul se împarte în provincii, cărora le sunt afiliaţi fraţii; provinciile sunt formate din convente sau comunităţi, în care fraţii sunt repartizaţi „de familie”. Provinciile se extind pe un teritoriu determinat.

 

Ordinul astăzi:

            Astăzi, Fraţii Minori Conventuali îmbracă o haină neagră, în timp ce în ţările de misiune se tinde la recuperarea vechii culorii pe care o avea haina franciscană: griul cenuşiu. Ei continuă să aibă în grijă, printre altele, Bazilica Sfântului Francisc şi Sacro Convento din Assisi, iar principalul centru de studiu este Facultatea Teologică Sfântul Bonaventura, din Roma; printre alte centre de formare şi de cultură se numără şi Institutul Teologic Sfântul Anton Doctor al Bisericii din Padova.

            Curia Generală a Ordinului are sediul la Roma, în Conventul Cei doisprezece Sfinţi Apostoli.

            La 1 ianuarie 2011, Ordinul avea 4.197 de religioşi (dintre care 17 episcopi, 2.907 preoţi şi 13 diaconi permanenţi), şi 664 de case grupate în 35 de provincii şi 19 custodii: erau prezenţi în 66 de naţiuni (7 africane, 17 americane, 10 asiatice, 31 europene şi 1 în Australia).

 

Scurt istoric  al ORDINULUI FRAȚILOR MINORI CONVENTUALI

1208
Se formează primul grup de frați care vor să-l urmeze pe Sfântul Francisc de Assisi, primii tovarăși sunt Bernardo di Quintavalle şi Pietro Cattani.

1209/1210
Sfântul Francisc, împreună cu cei unsprezece tovarăși care au decis să-l urmeze, merge la Roma pentru a cere aprobarea papei. Papa Inocenţiu al III-lea aprobă, verbal, stilul lor de viață.

1217
La Porţiuncula, are loc Capitulul general al Ordinului Fraților Minori. Frații decid să meargă în misiune în lumea întreagă. Ordinul începe să-și dezvolte misiunea în principalele națiuni ale Europei: Franța și Spania.

1217-1220
Frații minori ajung în noi zone de misiune: Persia, Siria, Constantinopol și Maroc.

1219-1221
Franciscanii ajung în Dalmaţia, Ungaria și Germania.

1220
Sfântul Francisc renunță la responsabilitatea de Ministru general, în locul lui este ales Pietro Cattani.

10.03.1221
Moare Pietro Cattani şi este ales Ministru general fratele Elia, care, din respect față de Sfântul Francisc, decide să se numească Vicar general.

29.11.1223
Papa Honoriu al III-lea, prin bula Solet annuere, aprobă Regula de viață scrisă de Sfântul Francisc de Assisi.

1224
Fraţii minori ajung în Anglia.

15.08.1224
Pe muntele La Verna, Francisc începe postul Sfântului Mihail, iar în luna septembrie primește stigmatele lui Cristos.

03.10.1226
Seara, în zi de sâmbătă, Francisc moare la Porziuncula.

1228
Franciscanii ajung în Ţările de Jos.

16.08.1228
La Assisi, Sfântul Francisc este canonizat de Papa Grigore al IX-lea.

25.05.1230
Moaștele Sfântului Francisc sunt duse în Bazilica ce a fost construită în cinstea sa la Assisi..

1232
Franciscanii se îndreaptă și spre Danemarca și Țările Scandinave.

1232
Fratele Elia este ales Ministru general al Ordinului. În perioada mandatului său, care a durat până în 1239, se deschid centre de studii ordinare de teologie aproape în toate Provinciile Ordinului. Se construiesc convente și biserici păstorite de frații franciscani; se intensifică angajarea fraților franciscani în activitatea pastorală, socială și misionară.

1238
Franciscanii ajung în Livonia (Letonia).

1238/1239
Prezența franciscană este dovedită cu documente în Valahia și Cumania.

1239
La Capitulul general, care s-a celebrat la Roma, Fericitul Alberto de Pisa a fost ales Ministru general. Se compun primele Constituții ale Ordinului Fraților Minori. A fost favorizată primirea și promovarea în Ordin a clericilor și preoților.

1257
Este ales Ministru general Sfântul Bonaventura, care a aprobat, a continuat și a asigurat orientarea definitivă a Ordinului, preferând viața fraternă în convente.

1260
Sfântul Bonaventura a compus noile Constituţii ale Ordinului Fraţilor Minori.

1274
Are loc Conciliul din Lyon. Moare Sfântul Bonaventura. În sânul Ordinului Fraților Minori se naște mișcarea reformatoare numită a „zeloșilor”.

1293
Franciscanii ajung în mediul şi extremul Orient: Persia, India, Mongolia şi China.

1368
Prin Fericitul Paoluccio Trinci da Foligno, ia naștere noua mișcare reformatoare a Observanţei, care mai apoi avea să înglobeze toate mișcările reformatoare ale Ordinului.

1388
În conventul din Mirabeau, ia naștere Observanţa franceză.

1390
Încep primele mișcări reformatoare ale Observanţei în Spania şi Portugalia.

1415
Are loc Conciliul din Konstanz, care dă prima aprobare canonică a Observanţei franciscane.

1430
La Capitulul general, celebrat la Assisi, printr-un text comun redactat de Franciscanii Conventuali şi Observanţi, Conventualii renunţă la folosirea bunurilor imobile, iar Observanţii renunţă la propria autonomie și ierarhie. Superiorii Oservanţilor erau Vicari ai Ministrului general conventual.

1517
Papa Leon al X-lea, prin bula Ite vos, a despărțit Ordinul Fraţilor Minori în două mari familii, cu Miniştri generali proprii: Ordinul Fraților Minori Observanţi și Ordinul Fraților Minori Conventuali.

1525
Ia naştere cea de-a treia familie franciscană: Ordinul Fraţilor Minori Capucini.

1563
În cea de a XXV-a și ultima sesiune, Conciliul Tridentin acordă tuturor Odinelor religioase mendicante şi non-mendicante dreptul de a poseda, în comun, bunuri mobile şi imobile.

1566-1567
Franciscanii conventuali sunt suprimaţi în Spania şi Portugalia.

1577
Franciscanii deschid noi convente în India.

1582
Franciscanii ajung în Peru.

1622
Este înființată Congregația Apostolică De Propaganda Fide.

1623
Congregația De Propaganda Fide încredințează Fraților Minori Conventuali misiunea din Moldova și Valahia.

1789
Din cauza Revoluției franceze are loc confiscarea bunurilor Ordinelor religioase.

1790
Sunt suprimate Ordinele religioase.

1797-1810
Au loc diferite suprimări napoleonice ale Ordinelor religioase.

1814-1815
Redobândirea libertății Ordinelor religioase.

1848
În Italia se începe o nouă perioadă de suprimare a Ordinelor religioase, începând din regatul Sardegna-Piemontese.

1873
Are loc ultima suprimare a Ordinelor religioase în Italia: la Roma şi în toată regiunea Lazio.

1882
Al VII-lea centenar al nașterii Sfântului Francisc de Assisi aduce cu sine o puternică renaștere a Ordinului franciscan.

1895
Este întemeiată Provincia „Sf. Iosif” din Moldova şi Valahia.

1905
Ordinul Fraților Minori Conventuali, după aproape 350 de ani, este reînființat în Spania.

1914-1918
Primul Război mondial aduce cu sine o puternică criză şi în Ordinele religioase. În perioada interbelică, se constată o frumoasă înflorire a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali.

1930
În Japonia, la Nagasaki, începe misiunea mariană a franciscanului conventual Sfântul Maximilian Kolbe.

După 1948
Ordinul Fraţilor Minori Conventuali, precum şi alte Ordine, Congregaţii şi Institute de viață consacrată catolice sunt suprimate în majoritatea țărilor comuniste din Estul Europei, printre care şi în România.

1968
Franciscanii Conventuali revin în Portugalia.

1989
Datorită evenimentelor din decembrie, Franciscanii conventuali redobândesc libertatea în România.
Actualmente Ordinul Fraţilor Minori Conventuali este prezent pe toate cele cinci continente ale lumii și numără circa 4.500 de membri.

Istoric al Provinciei Sfântul Iosif din România

            Conform tradiției, Ordinul Fraților Minori este prezent pe meleagurile noastre încă de la începutul procesului de expansiune franciscană, adică din timpul vieții Sfântului Francisc de Assisi, astfel găsim deja misionari franciscani (1221) într-o provincie ultramontană (Ungaria-Schiavonia) ce se învecina cu Valahia și, apoi, cu Moldova.

            Bula Cum hora undecima (11 iunie 1239), emisă de Papa Grigore al IX-lea, este Documentul oficial prin care franciscanilor le era cerut să meargă în misiune la bulgari, valahi și cumani. În 1245, după tentativa Conciliului din Lyon de a uni Biserica Occidentală și cea Orientală, Papa Inocențiu al IV-lea a trimis mai mulți misionari franciscani la bulgari, valahi, cumani și tătari, același lucru repetându-se în 1253.

            Fratele Angelo de Spoleto a fost ucis pentru credință în 1314 la Cetatea Albă, iar episcopul Ieronim Catalano, întors din misiunea avută în Cumania, în relatarea făcută Papei Ioan al XXII-lea, afirmă că dieceza sa se extinde „din orașul Varna, din Bulgaria, până la Saray, în latitudine; și de la Marea Neagră, până la Țara Rutenilor, în longitudine” (6 martie 1322).

            În urma unei cereri adresate Papei Grigore al XI-lea (1370-1378), de către voievodul Lațcu, la 9 martie 1371, s-a înființat Episcopia de Siret (1371-1434), primul episcop fiind franciscanul polonez Andrei din Cracovia (9 martie 1371), iar ultimul care a purtat acest titlu a fost franciscanul Ioan (29 iulie 1434).

            Papa Grigore al XI-lea, în anul 1374, a cerut arhiepiscopului de Esztergom să numească un episcop pentru românii catolici, indicându-l în acest sens pe franciscanul Antonio de Spoleto, cu sediul episcopal la Argeș.

            Ordinul Fraților Minori, prin documentul pontifical Ite vos, emis de Papa Leon al X-lea, avea să se despartă, la 29 mai 1517, în două mari familii: Franciscanii Conventuali și Franciscanii Observanți; la această dată, ambele familii activau pe teritoriul Moldovei și Valahiei, misiunea lor comună continuând, în mod succesiv, până la începutul secolului al XVII-lea.

            În anul 1622, la 14 ianuarie, Papa Grigore al XV-lea a înființat Congregația De Propaganda Fide, care avea să înființeze prima ei misiune pe 25 aprilie 1623, încredințată Franciscanilor Conventuali, sub titlul Misiunea Fraților Minori Conventuali din Moldova și Valahia.

            După înființarea Arhiepiscopiei de București de către Papa Leon al XIII-lea, la 27 aprilie 1883, prin bula „Quae in christiani nominis incrementum”, avea să fie întemeiată și Episcopia de Iași, la 27 iunie 1884, fiind numit titular episcopul franciscan conventual Nicolaus Iosephus Camilli.

            La 26 iulie 1895, Sacra Congregație a hotărât înființarea Provinciei „Sf. Iosif – Soțul Preasfintei Fecioare Maria”, a Fraților Franciscani Minori Conventuali din Moldova, al cărei prim Ministru provincial a fost Pr. Daniel Pietrobono (1895-1899).

            S-a stipulat împărțirea Provinciei în 4 Custodii cu 10 parohii, împreună cu filialele lor: Bacău (Prăjești, Bacău, Fărăoani, Luizi-Călugăra), Galați (Galați, Huși), Săbăoani (Săbăoani, Adjudeni, Hălăucești) și Trotuș (Târgu-Trotuș).

            Ministerul Instrucțiunilor Publice și al Cultelor, la 17 mai 1941, a eliberat un act juridic prin care se recunoștea personalitatea juridică a Provinciei „Sf. Iosif”.

            Prin Decretul-Lege nr. 176 din 3 august 1948, Ordinele religioase din România, inclusiv Provincia „Sf. Iosif” OFMConv. din Moldova, au fost suprimate, iar mulți dintre membrii ei au fost arestați și condamnați la ani grei de detenție.

            Reorganizarea Provinciei după 1989 a început de la Nisiporești (NT), unde parohul de atunci, Pr. Petru Albert, a deschis o Școală Preteologică și, în luna mai, precum și în lunile succesive ale anului 1990, a primit un număr de circa 60 de tineri, spre a-i pregăti să intre în Ordin. În toamna aceluiași an, prima serie de novici a început pregătirea pentru voturi la Luizi-Călugăra, iar în 1991, primul grup de frați profeși a fost trimis la studii în străinătate. În același an, s-au început lucrările la actualul Institut Teologic Franciscan din Roman și s-a restaurat casa de noviciat din Prăjești. În 1993, primii frați au reluat activitatea în ritul oriental și au pus bazele unei prime comunități la Oradea, urmată, câțiva ani mai târziu, de comunitățile din Holod și Carei. În 1994   s-a construit Postulandatul franciscan din Huși. Episcopia de Iași a redat fraților comunitățile parohiale din Luizi-Călugăra, Prăjești, Tg. Trotuș, Galați, Huși și Hălăucești, la care s-au adăugat comunitățile din Buruienești, Nisiporești și Cacica.

            Mărturia de viață creștină și zelul apostolic al înaintașilor noștri ne obligă și pe noi, cei de astăzi, la un răspuns pe măsură, spre gloria lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor.

 

STRUCTURA CONVENTELOR, A COMUNITĂŢILOR ȘI A CASELOR DE FORMARE ALE PROVINCIEI
(actulizată în noiembrie 2022)

BACĂU – Conventul „Sf. Iosif, soţul Preacuratei Fecioare Maria” (Curia Provincială)

Adresa: Str. Arcadie Şeptilici, 1/A, 
600234 – Bacău
, ROMÂNIA
Tel. convent: [0040]/334.501.042;
 Tel. și fax: [0040]/334.501.041;

BUCUREŞTI – Conventul „Sf. Bonaventura”

Adresa: Str. sold. Ion Cândea. Nr.3, 051968 București;
Tel./fax: [0040]/31.102.72.85; 

BURUIENEŞTI – Conventul „Sf. Iosif Muncitorul”

Adresa: Com. Doljeşti, 617162 Buruieneşti, jud. Neamţ;
Tel./fax: [0040]/233.780.540; 

CACICA – Conventul „Regina Sf. Rozariu”

Adresa: 727095 Cacica, jud. Suceava;
Tel./fax: [0040]/230.237.009;
e-mail: rector@sanctuarcacica.ro; www.sanctuarcacica.ro 

CAREI – Conventul „Sf. Anton de Padova”

Adresa: Str. Independenţei, 7; 445100 – Carei, jud. Satu Mare

 

CHIŞINEU-CRIŞ – Comunitatea „Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: Str. Nicolae Iorga, 2A; 315100 – Chișineu-Criș, jud. Arad; 

GALAŢI – Conventul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: Str. Domnească, 88, 800215 Galaţi; Tel.: 0040.236.413394;
e-mail: catolicagalati@gmail.com;
Pagină web: www.catolicagalati.ro

 

HĂLĂUCEŞTI – Conventul „Naşterea Sfintei Fecioare Maria”

Adresa: 707240 Hălăuceşti, jud. Iaşi;
Tel.: [0040]/232.717.556;

HUŞI – Conventul „Naşterea Sfintei Fecioare Maria”

Adresa: Str. Corni, 85, 735100 Huşi, jud. Vaslui;
Tel./fax: [0040]/235.481.421; 

LUIZI CĂLUGĂRA – Conventul „Sf. Andrei Apostol”

Adresa: 607295 Luizi Călugăra, jud. Bacău;
Tel.: + fax [0040]/234.218.194; 

NISIPOREŞTI – Conventul „Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: Com. Boteşti, 617096 Nisiporeşti, jud. Neamţ;
Tel.: [0040]/233.781.021; 

ORADEA – Conventul „Maica Domnului”  

Adresa: Str. Corneliu Coposu, 2/A; 410469 – Oradea, jud. Bihor;
Tel.: [0040]/259.417.994; fax: [0040]/259.464.443; 

PÂRÂUL RECE – Conventul „Preasfânta Treime”

Adresa: Cabana „La Stănicel”, 505400-Râşnov, jud. Braşov;
Tel.: [0040]/767.335.912;
www.facebook.com/SfantaTreimeOFMConv 

 

PRĂJEŞTI – Conventul „Preasfânta Treime”

Adresa: 607639 Prăjeşti, jud. Bacău;
Tel.: + fax [0040]/234.222.001;
e-mail: conventulprajesti@yahoo.it; 

ROMAN – Conventul „Sf. Anton de Padova”

Adresa: Str. Teiului, 20, cod 611047 Roman, jud. Neamţ; 

ROMAN – Conventul „Sf. Francisc de Assisi”

Adresa: Str. Ştefan cel Mare, 268/B, 611040 Roman, jud. Neamţ;
Tel.: [0040]/233.742.374; [0040]/233.742.317; [0040]/233.742.316; fax [0040]/233.743.848;

TÂRGU TROTUŞ – Conventul „Trupul şi Sângele Domnului”

Adresa: 607630 Târgu Trotuş, jud. Bacău;
Tel.: [0040]/234.347.006; 

VIIȘOARA – Casa filială „Maica Unității”

Adresa: Mănăstirea „Maica Unității”, str. Raza Soarelui, 22, com. Alexandru cel Bun, 617513-Viișoara, jud. Neamț; 

 

BAIA MARE – Comunitatea „Sf. Francisc de Assisi”

Adresa: Str. Klein Inochentie Micu, 19A, 430151, Baia Mare, jud. Maramureș; 

 

Comunităţi formate din fraţi români în alte ţări:

ITALIA:

L’AQUILA – Conventul „S. Pio X”
Adresa:
 Quartiere Torrione, 67100-L’Aquila; tel./fax. 0039.086221179;
Conventul „S. Pietro Apostolo”

CAMPOBASSO – Conventul „S. Pietro Apostolo”
Adresa: Via Basilicata, 1, 86100-Campobasso; tel. 0039.087462405;

TIRRENIA – Conventul „S. Francesco”
Adresa: 
Convento di S. Francesco – Via degli Ontani, 1 (56128) TIRRENIA (PISA) – tel. 050/544091

GERMANIA:

GRABENSTÄTT – Conventul „Sf. Maximilian”
Adresa: Tüttenseestrasse, 2, 83355 Grabenstätt, Germania.

 

CHIEMING – Conventul „Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 
Am Zenzenberg, 7, 83339 Chieming; Germania.

 

HAAR – Conventul „Sf. Conrad de Parzaham”
Adresa: 
Kath. Pfarramt „St. Konrad von Parzham”, Bahnhofstr. 12a, 85540 Haar, Germania.

 

 

CASELE DE FORMARE ale Provinciei:

ROMAN – INSTITUTUL TEOLOGIC FRANCISCAN

Adresa: Str. Ştefan cel Mare, 268/B, 611040 Roman, jud. Neamţ;

PÂRÂUL RECE – CASA DE NOVICIAT
Adresa: Cabana „La Stănicel”, 505400-Râşnov, jud. Braşov;
Tel.: [0040]/767.335.912; 

 

PRĂJEȘTI – CASA DE POSTULANDAT
Adresa: 607639 Prăjeşti, jud. Bacău; tel.: [0040]/234.222.000;
Echipa formativă este alcătuită din: 

 

ROMAN – LICEUL TEOLOGIC FRANCISCAN
Adresa: 
Str. Ştefan cel Mare, 268/B, 611040 Roman, jud. Neamţ;

 

Arhiva

aug.0 Posts
sept.0 Posts
oct.0 Posts
nov.0 Posts
dec.0 Posts
ian.0 Posts
feb.0 Posts
mart.0 Posts
apr.0 Posts
mai0 Posts
iun.0 Posts
iul.0 Posts
aug.0 Posts
sept.0 Posts