Luni, 1 ianuarie 2024,

Sărbătoarea Împărătească a Tăierii Împrejur

a Domnului şi Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos;

Sfântul Vasile cel Mare,

arhiepiscopul Cezareei Capadociei (+379),

Anul Nou civil.

.

(Toate ale Sărbătorii; Liturghia Sfântului Vasile cel Mare;

Ap Coloseni 2,8-12; Ev Luca 2,20-21 şi 40-52; Te-Deum de Anul Nou)

.

Rânduiala Vecerniei Mari

.

Ușile Împărătești ale altarului sunt închise. Lumina în biserica este stinsă. Preotul, cu epitrahil de culoare luminată, stând în fața Sfintei Mese, rostește cu glas înalt:

.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Îndată:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

.

Cântăreții citesc Psalmul 103, al Creației:

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.

Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină;

Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;

Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;

Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe slugile Tale pară de foc;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.

Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.

De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.

Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.

Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape;

Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli.

Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.

Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor;

Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;

Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.

Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.

Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.

Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;

Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.

Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.

Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.

Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari.

Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;

Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.

Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.

Fie gloria Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.

Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.

Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.

Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.

Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

Și iarăși:

Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia!

.

În acest timp, preotul face trei închinăciuni, în fața Sfintei Mese, și iasă pe ușa dinspre miazănoapte, în fața Ușilor Împărătești și citește, în taină, cele șapte rugăciuni ale vecerniei sau ale luminilor.

.

Rugăciunea I

Doamne, îndurate și milostive, îndelung-răbdătorule și mult-milostive, ascultă rugăciunea noastră și ia aminte la glasul cererii noastre. Fă cu noi semn spre bine; îndreptează-ne pe calea Ta, ca să umblăm întru adevărul Tău; veselește inimile noastre, ca să ne temem de numele Tău cel sfânt, pentru că mare ești Tu și faci lucruri minunate. Tu singur ești Dumnezeu și nu este nimeni asemenea Ție, Doamne: puternic întru milă și bun întru tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc întru numele Tău cel sfânt.

Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea II

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți, ci fă cu noi, după bunăvoința Ta, doctorule și vindecătorule al sufletelor noastre. Îndreptează-ne la limanul voii Tale; luminează ochii inimilor noastre spre cunoașterea adevărului Tău; și ne dăruiește cealaltă vreme a zilei de acum și toată vremea vieții noastre în pace și fără de păcat a o petrece, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea III

Doamne, Dumnezeul nostru, adu-Ți aminte de noi păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, când chemăm numele Tău cel sfânt, și să nu ne lași pe noi rușinați în așteptarea milei Tale, ci ne dăruiește, Doamne, împlinirea tuturor cererilor cele spre mântuire. Și ne învrednicește să Te iubim și să ne temem de Tine, din toată inima noastră și să facem întru toate voia Ta.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea IV

Cel ce cu cântări fără de tăcere și cu doxologii fără de încetare ești lăudat de Sfintele Puteri, umple gura noastră de lauda Ta, ca să dăm mărire numelui Tău celui sfânt; și ne dă nouă parte și moștenire cu toți cei ce se tem de Tine întru adevăr și păzesc poruncile Tale, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi.

Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea V

Doamne, Doamne, Cel ce cu palma Ta cea preacurată cuprinzi toate, care ești îndelung-răbdător cu noi toți și-Ți pare rău de răutățile noastre, adu-Ți aminte de îndurările Tale și de mila Ta. Cercetează-ne întru bunătatea Ta și cu harul Tău dă-ne ca, și în cealaltă vreme a zilei de acum, să scăpăm de uneltirile vicleanului cele de multe feluri, și fără de bântuială păzește viața noastră, cu harul Preasfântului Tău Spirit.

Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea VI

Dumnezeule cel mare și minunat, care cu bunătatea cea nespusă și cu purtarea de grijă cea multă toate le chivernisești și ne-ai dăruit bunătățile Tale cele din lume și ne-ai chezășuit împărăția cea făgăduită, prin bunătățile cele promise nouă; Cel ce ne-ai ajutat și în partea cea trecută a zilei, să fim feriți de tot răul, dăruiește-ne ca și pe cea rămasă să o săvârșim fără de prihană înaintea sfintei Tale măriri, ca să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeul nostru, Cel singur bun și de oameni iubitor.

Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea VII

Dumnezeule cel mare și preaînalt, Cel ce singur ai nemurire și locuiești întru lumina cea neapropiată; care ai făcut toată zidirea cu înțelepciune; Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții; care ne-ai învrednicit pe noi păcătoșii și în ceasul de acum să întâmpinăm fața Ta cu mărturisire și să-Ți aducem lauda cea de seara; Însuți, Iubitorule de oameni, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros. Seara de acum și noaptea ce vine, liniștite dăruiește-ni-le nouă; îmbracă-ne cu armele luminii; mântuiește-ne de frica nopții și de tot lucrul ce umblă întru întuneric. Și ne dăruiește somnul pe care l-ai dat spre odihna neputinței noastre, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne, dătătorule al bunătăților, ca și în așternuturile noastre umilindu-ne, să pomenim noaptea numele Tău, și cu gândul la poruncile Tale luminându-ne, să ne ridicăm întru bucurie sufletească, spre lauda bunătății Tale, aducând rugăciuni și cereri milostivirii Tale, pentru păcatele noastre și ale întreg poporului Tău, pe care, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, întru milă îl cercetează.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

După ce cântăreții au terminat de citit Psalmul 103, preotul, după ce a terminat și el de citit în taină rugăciunile vecerniei, de acolo, din fața iconostasului, rostește Ectenia mare sau a păcii.

.

P.: Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

P.: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru Sfântul Părinte Papa (†), pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul (†), pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (†), pentru cinstita preoţime şi cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm!.

P.: Pentru conducătorii ţării noastre, pentru toţi cei ce deţin autoritate şi pentru oastea ţării, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru ţara noastră, pentru oraşul (satul) acesta, pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru bună liniştea aerului, pentru înmulţirea roadelor pământului şi pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

P.: Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

P.: Apără, mântuieşte, îndură-Te şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

P.: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

.

Ecfonisul sau Exclamaţiunea:

P.: Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinarea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C.: Amin

.

După ce a terminat de rostit Ectenia mare, preotul intră în Altar, pe ușa dinspre miazăzi și se așează în fața Sfintei Mese. Cântăreții, pe versul 8 propriu-zis, cântă primele două versete din Psalmul 140. La versetul Să se îndrepteze rugăciunea mea…, preotul primește cădelnița, binecuvântează tămâia și cădește Sfânta Masa împrejur, apoi altarul, iasă pe ușa dinspre miazănoapte, cădește iconostasul și întreaga biserică, intrând în altar pe ușa dinspre miazăzi.

.

Psalmul 140, pe versul 8, propriu-zis.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la versul rugăciunii mele, când strig către Tine (Ps 140,1), auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, ardere de seară (Ps 140,2). Auzi-mă, Doamne!

.

Versetele următoare se citesc.

Pune Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.

Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor.

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu ungă capul meu; că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor.

Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit,

Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.

Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.

Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.

Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce voi trece.

.

Psalmul 141

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat.

Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.

Când lipsea dintru mine spiritul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie.

Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu.

Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: „Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul celor vii”.

Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Mântuieşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.

Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău.

Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.

.

Se pun Stihirile pe 8.

4 stihiri ale Sărbătorii, pe versul 8 propriu-zis.

.

Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps. 129,1).

Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps. 129,2).

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, a primit înfăşare în scutece. Cel de opt zile după mamă, şi fără de început după Tată, nu S-a ruşinat de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioşii să-I strigăm: Tu eşti Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi (de două ori).

.

Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps 129,3-4).

Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Nu S-a ruşinat Preabunul Dumnezeu a Se tăia împrejur cu trupească tăiere; ci S-a dat pe Sine chip şi pildă tuturor, spre mântuire. Că Făcătorul Legii a plinit cele ce sunt ale Legii şi prorociile prorocilor, cele ce au fost pentru Dânsul. Cel ce toate le cuprinzi cu palma şi în scutece Te-ai înfăşat, Doamne, mărire Ţie (de două ori).

.

Apoi, 4 Stihiri ale Sfântului Vasile, vers 4

Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps 129,6b).

Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El; şi El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui (Ps 129,7-8).

Cel ce eşti chemat cu numele împărăţiei, de când ai primit împărăteasca preoție, ai păstorit poporul cel sfânt al lui Hristos cu înţelepciunea şi cu ştiinţa, părinte Vasile. Şi de atunci te-a împodobit cu cununa împărăţiei Împăratul celor ce împărăţesc şi Domnul tuturor. Cel împreună socotit cu Cel ce L-a născut: Fiul cel pururea veşnic şi împreună fără de început; pe Acela roagă-L să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre (de două ori).

.

Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Împodobit fiind cu veşmintele arhieriei, ai propovăduit cu bucurie Evanghelia împărăţiei, Vasile, izvorând Bisericii învăţăturile Dreptei credinţe. Cu care acum fiind luminaţi teologhisim şi mărim o Dumnezeire în trei feţe, nedespărţită, în Tatăl atotţiitorul şi în Cel Unul-Născut, Cuvîntul lui Dumnezeu şi în dumnezeiescul Spirit: Pe Aceea o roagă să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre.

.

Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Cel ce cu cele cereşti eşti și împreună cu ele petreci, părinte Vasile, la a căror viaţă ai şi râvnit cu strălucita curăţie a vieţii tale, încă în trup petrecând cu cei de pe pământ, ca un fără de trup erai. Roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască din nevoi şi din întunericul necunoştinţei pe cei ce se hrănesc cu învăţătura ta, cea de Dumnezeu insuflată, şi să lumineze sufletele noastre.

.

Mărire…, a Sfântului, vers 8.

Dornic de înţelepciune făcându-te, cuvioase, şi din toate cele în fiinţă iubind mai mult traiul laolaltă, cu cugetarea la moartea cea după Dumnezeu ţi-ai petrecut viaţa cu înţelepciune; că îmbrăcându-te cu ostenelile înfrânării şi cu dumnezeiasca deprindere a Legii, ţi-ai ferit, cu belşug de faptă bună, vrednicia sufletului, nerobită de patimile trupului, supunând Spiritului tot gândul trupesc. Pentru aceasta, neglijându-ți trupul şi lumea, şi stând înaintea lui Hristos, Ţiitorul lumii, cere sufletelor noastre mare milă.

.

Şi acum…, a Sărbătorii, vers 8.

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, a primit înfășare în scutece. Cel de opt zile, după mamă, și fără de început, după Tată, nu s-a rușinat de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioșii, să-I strigăm: Tu ești Dumnezeul nostru, îndură-Te spre noi!

.

În timp ce se cântă Stihira cu Și acum…, se deschid Ușile Împărătești, preotul îmbracă felonul de culoare luminată, primește cădelnița, binecuvântează tămâia, și face Ieșirea pe ușa diaconească dinspre miazănoapte. Se oprește în fața Ușilor Împărătești și spune, cu capul plecat, Rugăciunea Intratului:

Seara și dimineața și la amiază Te lăudăm, Te binecuvântăm, îți mulțumim și ne rugăm Ție, Stăpâne al tuturor: îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta, și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri viclene, ci ne mântuiește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre Tine sunt, Doamne, Doamne, ochii noștri, și întru Tine am nădăjduit, să nu ne rușinezi, Dumnezeul nostru.

Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Preotul binecuvântează Intratul, spre Sfintele Uși, cădește iconostasul, apoi, după terminarea cântării Stihirii, spune cu glas înalt:

Înțelepciune, drepți!

.

Strana cântă sau rostește imnul:

Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc, a Celui fără de moarte, a Celui sfânt, a Celui fericit, Isuse Hristoase! Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seara, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt, Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte!

.

Când începe să se cânte imnul Lumină lină, se aprind toate luminile în biserică.

Când imnul ajunge la cuvintele: lăudăm pe Tatăl…, atunci preotul cădește spre Sfânta Masă, de trei ori și intră în altar.

.

Terminându-se cântarea imnului, preotul din Sfintele Uși, zice:

P.: Să luăm aminte. Pace (†) tuturor.

C.: Și spiritului Tău.

P.: Înțelepciune. Să luăm aminte.

.

Prohimenul şi stihurile zilei, vers 8.

Iată, acum binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului (Ps. 133,1a).

Stih: Care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru (Ps. 133,1b).

Iată, acum binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului.

.

Preotul, din Ușile împărătești: Înțelepciune.

C.: Din Cartea Facerii (17,1-12 şi 14), citire.

P.: Să luăm aminte.

.

Prima parimie.

Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i s-a arătat Domnul şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană; și voi încheia legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte, foarte tare”.

Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a zis:

„Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare, și nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulţime de popoare. Am să te înmulţesc foarte, foarte tare, şi am să ridic din tine popoare, şi regi se vor ridica din tine. Voi pune legământul Meu între Mine şi între tine şi urmaşii tăi, din neam în neam, să fie legământ veşnic, aşa că Eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi de după tine. Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul în care pribegeşti acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moştenire veşnică, şi vă voi fi Dumnezeu”.

Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam: „Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu. Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în casă sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se taie împrejur în ziua a opta. Iar cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legământul Meu”.

.

Preotul, din Ușile împărătești: Înțelepciune.

C.: Din Pildele lui Solomon (8,22-30), citire.

P.: Să luăm aminte.

.

Parimia a doua.

Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiaţi munţii şi înaintea văilor eu am luat fiinţă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel dintâi fir de praf din lume, când El a întemeiat cerurile eu eram acolo; când El a tras bolta cerului peste faţa adâncului, când a întărit norii sus şi izvoarele adâncului curgeau din belşug, când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri şi când El a aşezat temeliile pământului, atunci eu eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi şi desfătându-mă fără încetare în faţa Lui.  

.

Preotul, din Ușile împărătești: Înțelepciune.

C.: Din Pildele lui Solomon (8,22-30), citire.

P.: Să luăm aminte.

.

Parimia 3.

Gura dreptului picură înţelepciune iar limba celui nedrept va pieri. Din buzele oamenilor drepţi daruri picură. Gura celor înţelepţi grăieşte înţelepciune, iar dreptatea îi mântuieşte pe ei de moarte.

Săvârşindu-se bărbatul drept, nu piere nădejdea lui; că fiul drept se naşte spre viaţă şi întru bunătăţile lui va culege roadele dreptăţii. Lumina drepţilor este pururea şi la Dumnezeu vor afla har şi mărire. Limba înţelepţilor picură cele bune şi în inima lor odihneşte înţelepciunea. Iubeşte Domnul inimile cele cuvioase şi primiţi sunt de El cei ce sunt fără prihană în cale.

Înţelepciunea Domnului luminează faţa celui priceput; că întâmpină pe cei ce doresc mai înainte ca să o fi cunoscut pe ea. Cel ce mânecă la ea nu va osteni şi degrab va fi fără de grijă. Că celor vrednici de ea singură umblă împrejur căutându-i şi în cărări se arată lor cu bunăvoinţă. Pe înţelepciune niciodată nu o va birui răutatea; pentru aceasta am îndrăgit frumuseţea ei, am iubit-o şi am căutat-o din tinereţile mele, şi am încercat să mi-o aduc mireasă. Că Stăpânul tuturor a iubit-o; că ea este îndemnătoare tainică a ştiinţei lui Dumnezeu şi alegătoare a lucrurilor Lui. Ostenelile ei sunt faptele bune; ea învaţă cumpătarea şi cuminţenia, dreptatea şi bărbăţia, decât care nimic nu este mai de trebuinţă în viaţa oamenilor. Şi de doreşte cineva multă cunoştinţă, ea ştie cele trecute şi pe cele viitoare le închipuie; ea pătrunde întorsăturile cuvintelor şi dezlegările tainelor; cunoaşte de mai înainte semnele şi minunile şi întâmplările vremilor şi ale anilor. Şi tuturor este sfetnic bun; că nemurirea este într-însa şi mărire în împărtăşirea cu cuvintele ei.

Pentru aceasta m-am rugat Domnului şi m-am umilit înaintea Lui, şi am zis din toată inima mea: Dumnezeule al Părinţilor şi Doamne al milei, Cel ce toate le-ai făcut cu cuvântul Tău şi cu înţelepciunea Ta ai orânduit pe om ca să stăpânească peste toate făpturile cele făcute de Tine şi să cârmuiască lumea cu cuviinţă şi dreptate, dă-mi înţelepciunea care stă alături de scaunul tău şi nu mă despărţi pe mine de robii Tăi; că robul Tău sunt eu şi fiul roabei Tale. Trimite-o pe ea din locaşul Tău cel sfânt şi de la scaunul măririi Tale; ca fiind cu mine să mă înveţe ce este plăcut înaintea Ta; şi să mă călăuzească şi să mă păzească întru mărirea sa. Căci gândurile celor muritori toate sunt şovăielnice şi cugetele lor sunt pline de greşeală.

.

Preotul, din fața Sfintei Mese, rostește Ectenia stăruitoare.

.

P.: Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, să zicem.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Doamne atotstăpânitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi Te îndură spre noi.

Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi Te îndură spre noi.

Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (†), pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul (†) , pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (†) şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii sfintei bisericii acesteia şi pentru toţi cei mai înainte adormiţi, părinţii şi fraţii noştri dreptcredincioşi, care întru cucernicie odihnesc aici şi pretutindeni.

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea şi iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu, a fraţilor sfintei bisericii acesteia.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfântă şi preacinstită biserica aceasta; pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă de faţă şi aşteaptă de la Tine mare şi multă milă.

.

P.: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

Apoi, rugăciunea:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat a ne păzi.

Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine.

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Binecuvântat eşti Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale.

Binecuvântat eşti, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.

Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.

Că Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie mărire se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Ectenia celor șase cereri

P.: Să plinim rugăciunile noastre cele de seara, Domnului.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuieşte, îndură-Te şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

P.: Ziua toată, desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de păcate, de la Domnul să cerem.

C.: Dă-ne, Doamne.

Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.

Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, de la Domnul să cerem.

Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, de la Domnul să cerem.

Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi, de la Domnul să cerem.

Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără pătimire, neînfruntat, cu pace, şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

.

P.: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție măriri înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

P.: Pace (†) tuturor.

C.: Și spiritului tău.

P.: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C.: Ție, Doamne.

.

Preotul spune, în taină, Rugăciunea plecării capului.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile și Te-ai coborât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi și spre moștenirea Ta. Că Ție, Judecătorului celui înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat capetele și și-au smerit grumajii, robii Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea, și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot dușmanul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de gânduri rele.

Apoi, cu glas înalt.

Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și preamărită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

Urmează Litia

.

Preotul împreună cu credincioșii ies în pronaos (tinda bisericii). Aici, pe o masă, este așezată icoana sărbătorii, Crucea și două sfeșnice. În timpul procesiunii preotul tămâiază.

.

Se cântă Stihirile Sfântului, vers 3, propriu-zis.

Sălășluind în sufletul tău pe Hristos, Izvorul vieţii, prin viaţa ta curată, tâlcuitorule al sfintelor taine, Vasile, ai izvorât lumii râuri de dogme dreptcinstitoare de Dumnezeu, din care adăpându-se poporul cel credincios al Bisericii, aduce rodul buzelor ce mărturisesc harul Celui ce a preamărit pomenirea ta, în veacul veacului.

.

Mirul harului, cel deşertat peste tine, te-a uns, ca să lucrezi cu sfinţenie Evanghelia împărăţiei cerurilor, Vasile, cel ce faci Dumnezeirea cunoscută. Făcându-te bună mireasmă lui Hristos, toată lumea ai umplut de mireasma cunoaşterii Lui. Pentru aceasta, primind cântările robilor tăi, cu bunăvoinţă cere pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, mare milă.

.

Îmbrăcat cu arhierească haină fiind, Vasile, apărătorule al Treimii, ai stat înaintea scaunului celui de judecată, primejduindu-te pentru credinţă; şi vitejească împotrivire arătând, ai ruşinat mânia eparhului, cel ce se semeţea cu puterea necredinţei şi te ameninţa cu moartea. Cu osârdie aceasta alegând și făcându-te de bunăvoie mucenic, cu cununa biruinţei ai fost încununat de Hristos, Cel ce are mare milă.

.

Mărire…, a Sfântului, vers 6.

Vărsatu-s-a harul pe buzele tale, cuvioase părinte, și ai fost păstor Bisericii lui Hristos, învăţând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de o fiinţă, întru o Dumnezeire.

.

Şi acum…, a Tăierii Împrejur, vers 8.

Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, a primit înfăşare în scutece. Cel de opt zile, după mamă, şi fără de început, după Tată, nu S-a ruşinat de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioşii să-I strigăm: Tu eşti Dumnezeul nostru, mântuieşte-ne pe noi.

.

Apoi, Ectenia specială a Litiei, din Liturghier.

P.: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări; înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești Puteri; ale cinstitului măritului proroc Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților, măriților și întrutot lăudaților Apostoli; ale celor între sfinți Părinții noștri, mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; ale celui dintre sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Liciei, făcătorul de minuni; ale sfinților măriților și bineînvingătorilor Mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri; ale sfinților și drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților, rugămu-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și Te îndură spre noi.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (†), pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul (†), pentru Preasfințitul episcopul nostru (†) și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, căruia îi trebuie mila și ajutorul lui Dumnezeu; pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea; pentru ocrotirea sfintei bisericii acesteia și a celor ce intră într-însa; pentru pacea și liniștea a toată lumea; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici; pentru mântuirea și ajutorul părinților și fraților noștri celor ce cu nevoință și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc; pentru cei ce nu sunt de față și pentru cei ce sunt în călătorie; pentru vindecarea celor bolnavi; pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor dreptcredincioșilor părinți și frați, care odihnesc aici și pretutindeni; pentru mântuirea celor robiți; pentru frații noștri cei din dregătorii și pentru toți cei ce slujesc și au slujit în sfântă biserica aceasta, să zicem:

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Încă ne rugăm, ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boli, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie și de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne scape de urgia Lui care pe dreptate este asupra noastră, și să se îndure spre noi.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Încă ne rugăm, ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunilor noastre, ale păcătoșilor, și să se îndure spre noi.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și, milostive Părinte, milostiv fii pentru păcatele noastre și Te îndură spre noi. Că milostiv și iubitor de oameni ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

P.: Pace (†) tuturor.

C.: Și spiritului tău.

P.: Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C.: Ție, Doamne.

.

Toți pleacă capetele, iar preotul se roagă cu glas mare:

Stăpâne mult milostive, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești Puteri; pentru rugăciunile cinstitului mărit proroc Înaintemergător și Botezător Ioan; ale sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale sfinților și măriților buni biruitori Mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinți ai noștri; ale celor între sfinți părinți ai noștri și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; ale celui între sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Liciei, făcătorul de minuni; ale sfântului și măritului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință; ale sfinților și drepților părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților Tăi: bineprimită fă rugăciunea noastră (C.: Amin); dăruiește iertare greșelilor noastre (C.: Amin); ocrotește-ne sub acoperământul aripilor Tale (C.: Amin); alungă de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul (C.: Amin); păzește în pace viața noastră (C.: Amin); Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta, și mântuiește sufletele noastre, ca un bun și iubitor de oameni.

C.: Amin.

.

Urmează îndată Stihirile Stihoavnei.

.

Stihirile sfântului, tropar vers 1.

O, sfântă şi dumnezeiască albină a Bisericii lui Hristos, Vasile preafericite! Că tu, întrarmându-te cu acul dumnezeiescului dor, ai rănit hulele eresurilor celor urâte de Dumnezeu şi ai adunat sufletele credincioşilor cu dulceaţa dreptei cinstiri de Dumnezeu; şi acum, umblând prin pajiştea cea nestricată a dumnezeieştilor livezi şi stând înaintea Treimii celei de o fiinţă, adu-ţi aminte de noi.

.

Stih: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere (Ps. 48,3).

Faptele bune ale tuturor sfinţilor le-ai încercat asupra ta, părinte al nostru Vasile: blândeţea lui Moise, râvna lui Ilie, mărturisirea lui Petru şi teologia lui Ioan. Nu ai încetat a striga, ca Pavel: Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte şi eu să nu mă aprind? Pentru aceasta, cu dânşii sălăşluit fiind, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

.

Stih: Gura dreptului va deprinde înţelepciune şi limba lui va grăi judecată (Ps. 36,30).

Cugetând la firea celor ce au luat fiinţă şi la nestatornicia tuturor luând aminte, pe Unul numai L-ai aflat neclintit: pe Făcătorul a toate, Cel mai presus de fiinţă, de Care şi mai mult lipindu-te, dorul de cele ce nu fiinţează l-ai lepădat. Roagă-te să dobândim şi noi dumnezeiescul dor, tâlcuitorule al sfintelor taine, Vasile.

.

Mărire…, a Sfântului, vers 6.

Cel ce din cer harul minunilor ai luat şi cu dogmele ai ruşinat înşelăciunea idolilor, mărire eşti arhiereilor şi temei tare, preafericite Vasile, şi tuturor părinţilor pildă de învăţătură. Îndrăzneală având către Hristos, roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

.

Şi acum… a Sărbătorii Tăierii Împrejur, vers 8.

Nu s-a ruşinat Preabunul Dumnezeu a Se tăia împrejur cu trupească tăiere; ci s-a dat pe Sine chip şi pildă tuturor, spre mântuire. Că Făcătorul Legii a plinit cele ce sunt ale Legii şi prorociile prorocilor, cele ce au fost pentru Dânsul. Cel ce toate le cuprinzi cu palma şi în scutece Te-ai înfăşat, Doamne, mărire Ţie.

.

Apoi, se cântă sau se citește Binecuvântarea dreptului Simeon ( Lc 2,29-32) :

Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor și mărire poporului Tău, Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Preasfântă Treime, îndură-Te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre. Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

P: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C: Amin.

.

În timp ce se cântă troparele, preotul merge la masa cu prinoase pregătită în fața iconostasului, cădește masa împrejur. Apoi, ia una din cele cinci pâini și face cu ea semnul crucii peste celelalte prinoase, apoi o așază pe masă alături de celelalte.

.

Troparul Sfântului, vers 1.

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre (de două ori).

.

Mărire…, Și acum …, al Sărbătorii Tăierii Împrejur, acelaşi vers.

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

.

P.: Domnului să ne rugăm.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Preotul spune această rugăciune cu glas înalt:

Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustiu și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, Însuți binecuvântează și pâinile acestea (†), grâul (†), vinul (†) și untdelemnul (†) și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea Ta, iar pe credincioșii care vor gusta din ele sfințește-i. Că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

Apoi se cântă: Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac (de trei ori). Și Psalmul 33, 1-10.

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.

În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.

Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şiînălţăm numele Lui împreună.

Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.

Apropiaţi-vă de El şiluminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.

Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.

Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.

Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.

Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.

.

Preotul face Încheierea.

Stând în fața Sfintei Mese, zice: Înțelepciune.

C.: Binecuvântează.

Preotul, din Sfintele Uși, zice:

Binecuvântarea Domnului să vină peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a dreptcredincioșilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.

Preotul, închinându-se spre icoana Maicii Domnului, zice:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

C.: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Preotul, închinându-se spre icoana Mântuitorului, zice:

Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.

C.: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori). Părinte, binecuvântează.

Preotul, tot din Sfintele Uși, face Dezlegarea:

Cel ce a opta zi a binevoit a se tăia împrejur pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei, pe care îl sărbătorim astăzi, ale sfinților, drepților, dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

C.: Amin.

Preotul se întoarce spre Sfânta Masă și zice:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

C.: Amin.

.

.

Rânduiala Utreniei  

Preotul, cu epitrahil, stând in fața Sfintei Mese, Ușile Împărătești fiind închise, rostește cu glas înalt:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

Îndată:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

.

Psalmul 19

Să te audă Domnul în ziua necazului şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui.

Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

.

Psalmul 20

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.

Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti.

Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

.

Apoi:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Preasfântă Treime, îndură-Te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre. Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

P: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C: Amin.

.

Se citesc apoi troparele acestea:

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește; și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău..

.

Mărire…

Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință.

.

Și acum…

Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată Născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a dreptcredincioșilor. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă, și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești singură binecuvântată.

.

Preotul rostește ectenia:

Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (†), pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscop (†), pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (†).

Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, și pentru toți dreptcredincioșii creștini.

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin. Întru numele Domnului binecuvântează părinte.

.

Preotul, cu glas înalt:

Mărire Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

Cântăreții citesc cei șase psalmi (șasepsalmul sau hexapsalmul).

Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire (de trei ori).

Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta (de două ori).

Psalmul 3

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică asupra mea;

Mulţi zic sufletului meu: „Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! „Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Și iarăși:

Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.

.

Psalmul 37

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.

Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.

Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Și iarăși:

Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

.

Psalmul 62

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, În pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda.

Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, părţi vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.

Și iarăși:

În dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.

Mărire…, Și acum…, Aliluia (de trei ori).

.

Preotul iese din altar și citește ultimele șase rugăciuni ale dimineții, în fața icoanei Domnului Isus Hristos. Cântăreții citesc psalmii următori.

.

Psalmul 87

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, Că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morți slobod. Ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi de la mina Ta. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii.

Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele. Oare, morţilor vei face minuni? Sau cei morți se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare, va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării? Oare, se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pământ uitat?

Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Și iarăși:

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.

.

Psalmul 102

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; Pe Cel ce mântuiește din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.

Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.

Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Și iarăși:

În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit sufletul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Și iarăși:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. (de două ori). Spiritul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Mărire…, Și acum…, Aliluia (de trei ori). Se fac trei închinăciuni mari.

.

După citirea celui de-al treilea Psalm, preotul iese din Sfântul Altar, pe ușa dinspre miazănoapte și, în fața Ușilor Împărătești citește cele 12 rugăciuni ale dimineții.

Rugăciunea I

Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, Care ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre și ai pus în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm și să chemăm numele Tău cel Sfânt; și să ne rugăm îndurărilor Tale, pe care pururea le ai pentru viața noastră. Trimite și acum ajutorul Tău peste cei ce stau înaintea feței măririi Tale celei sfinte și așteaptă de la Tine bogată milă; și le dă lor, ca slujind Ție totdeauna cu frică și cu dragoste, să laude bunătatea Ta cea negrăită. Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea, și închinăciunea Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea II

Dis de dimineață aleargă sufletul nostru la Tine, Dumnezeul nostru, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pământ. Înțelepțește-ne să facem dreptate și sfințenie întru frica Ta; că pe Tine Te mărim, Cel ce ești cu adevărat Dumnezeul nostru. Pleacă urechea Ta și ne auzi pe noi; pomenește Doamne, pe cei ce împreună cu noi sunt de față și se roagă, pe toți pe nume, și-i mântuiește cu puterea Ta; binecuvântează poporul Tău și sfințește moștenirea Ta; pace dăruiește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor noștri, și tot poporului Tău. Că s-a binecuvântat și s-a preamărit preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea III

Dis de dimineață aleargă sufletul nostru la Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale; învață-ne, Dumnezeule dreptatea Ta, poruncile Tale și îndreptările Tale; luminează ochii minții noastre, ca să nu adormim vreodată, în păcate, spre moarte; risipește toată negura de pe inimile noastre; dăruiește-ne soarele dreptății și păzește fără bântuială viața noastră, cu pecetea Sfântului Tău Spirit; îndreptează pașii noștri în calea păcii; dă-ne, să dimineața aceasta și ziua întru bucurie, ca să-Ți înălțăm rugăciunile de dimineață. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea IV

Stăpâne Dumnezeule, Cel ce ești sfânt și necuprins, Care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, Cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte și ne-ai ridicat spre lauda și ruga bunătății Tale, înduplecându-Te de însăși milostivirea Ta; primește-ne pe noi, cei ce și acum ne închinăm Ție și după putință îți mulțumim și ne dăruiește toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii și ai zilei și moșteni ai bunătăților Tale celor veșnice. Pomenește Doamne, întru mulțimea îndurărilor Tale, și pe tot poporul Tău ce este de față și se roagă împreună cu noi, și pe toți frații noștri care sunt pe uscat, pe mare și în tot locul stăpânirii Tale, care au trebuință de iubirea Ta de oameni; și tuturor dăruiește mila Ta cea mare. Ca mântuiți cu sufletul și cu trupul, pururea stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele Tău cel minunat și binecuvântat, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

.

Rugăciunea V

Vistierule al bunătăților, Izvorule cel nesecat, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, atotputernice și atotstăpânitorule, toți ne închinăm și ne rugăm Ție, chemând milele Tale și îndurările Tale, spre ajutorul și paza smereniei noastre. Pomenește, Doamne, pe robii Tăi și primește rugăciunile cele de dimineața ale noastre, ale tuturor, ca o tămâie înaintea Ta, și nu socoti pe nici unul din noi nevrednic; ci pe toți ne păzește cu îndurările Tale. Pomenește Doamne, pe cei ce priveghează și cântă, spre mărirea Ta și a unuia născut Fiului Tău și Dumnezeului nostru și a Sfântului Tău Spirit. Fii lor ajutor și păzitor; primește rugăciunile lor întru cel mai pe sus de ceruri și înțelegătorul Tău altar. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea VI

Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre binele vieții noastre, pentru ca totdeauna la Tine să privim, la Mântuitorul și Făcătorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit în vremea nopții ce a trecut și ne-ai ridicat din așternuturile noastre și ne-ai pus la închinarea cinstitului Tău nume. Pentru aceasta ne rugăm Ție, Doamne, dă-ne har și putere, ca să ne învrednicim a cânta Ție cu înțelegere și a Te ruga neîncetat cu frică și cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului Tău. Pomenește, Doamne, și pe cei ce strigă către Tine noaptea; auzi-i pe dânșii și-i miluiește; și sfarmă sub picioarele lor pe dușmanii cei nevăzuți și împotrivă luptători. Că Tu ești împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea VII

Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Cel ce ne-ai ridicat din așternuturile noastre și împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii, dă-ne har spre deschiderea gurii noastre și primește mulțumirile noastre cele după putință, și ne învață dreptățile Tale; pentru că a ne ruga, precum se cuvine, nu știm, de nu ne vei povățui Tu, Doamne, cu Spiritul Tău cel Sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție: ori ce am greșit până în ceasul acesta, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voie și fără voie, slăbește, lasă, iartă. Că de Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la Tine este mântuirea. Tu ești singur sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieții noastre și Ție pururi cântăm. Fie stăpânirea împărăției Tale pururea binecuvântată și preamărită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea VIII

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai depărtat de la noi trândăvia somnului și cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca și noaptea să înălțăm mâinile noastre și să ne mărturisim Ție, după judecățile dreptății Tale, primește rugăciunile noastre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte și ne dăruiește, Dumnezeule, credință neînfruntată, nădejde tare, dragoste nefățarnică; binecuvântează intrările și ieșirile, faptele, lucrurile, cuvintele, gândurile noastre; și ne dă să ajungem la începuturile zilei, lăudând, cântând, și binecuvântând bunătatea milei Tale celei negrăite. Că s-a binecuvântat preasfânt numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea IX

Strălucește în inimile noastre iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoașterii Dumnezeirii Tale, și deschide ochii minții noastre, spre înțelegerea evangheliceștilor Tale propovăduiri. Pune în noi frica fericitelor Tale porunci, pentru ca toate poftele trupului călcând, viață sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta să gândim și să săvârșim. Că Tu ești sfințirea și luminarea noastră și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea X

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin pocăință ai dăruit iertare oamenilor și pildă spre cunoașterea păcatelor și a mărturisirii, ne-ai arătat pocăința proorocului David spre iertare, însuți, Stăpâne pe noi cei căzuți în multe și mari greșeli, miluiește-ne după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește fărădelegile noastre. Că Ție am greșit, Doamne, Cel ce știi și cele nearătate și ascunse ale inimilor oamenilor, și care singur ai putere de a ierta păcatele; și inimă curată zidind întru noi și cu spirit stăpânitor întărindu-ne și bucuria mântuirii Tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la fața Ta; ci binevoiește, ca un bun și iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-Ți aducem jertfă de dreptate și prinos, întru sfintele Tale altare. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea XI

Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat puteri cuvântătoare și înțelegătoare cu vrerea Ta, pe Tine Te rugăm și înaintea Ta cădem: primește preamărirea noastră, cea după putință, împreună cu a tuturor făpturilor Tale, și ne răsplătește cu darurile cele bogate ale bunătății Tale; că Ție se pleacă tot genunchiul, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt, și toată suflarea și făptura laudă mărirea Ta cea neajunsă, pentru că singur ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv. Că pe Tine Te laudă toate puterile cerești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Rugăciunea XII

Te lăudăm, îți cântăm, Te binecuvântăm și îți mulțumim, Dumnezeule al părinților noștri, că ne-ai trecut umbra nopții și ne-ai arătat iarăși lumina zilei; ci ne rugăm bunătății Tale: fii milostiv pentru păcatelor noastre și primește rugăciunea noastră întru mare mila Ta; că la Tine scăpăm, la Dumnezeul cel milostiv și atotputernic. Strălucește întru inimile noastre soarele cel adevărat al dreptății Tale; luminează mintea noastră și simțurile toate le păzește, ca umblând ca ziua, cu bunăcuviință în calea poruncilor Tale, să ajungem la viața cea veșnică, pentru că la Tine este izvorul vieții, și să ne învrednicim a ajunge întru desfătarea luminii Tale celei neapropiate. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

După ce se termină citirea Psalmilor, preotul terminând și el citirea celor 12 rugăciuni ale dimineții, rostește, tot din fața Ușilor Împărătești, Ectenia mare:

P.: Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru Sfântul Părinte Papa (†), pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul (†), pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (†), pentru cinstita preoţime şi cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm!.

Pentru conducătorii ţării noastre, pentru toţi cei ce deţin autoritate şi pentru oastea ţării, Domnului să ne rugăm.

Pentru ţara noastră, pentru oraşul (satul) acesta, pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-nsele, Domnului să ne rugăm!.

Pentru bună liniştea aerului, pentru înmulţirea roadelor pământului şi pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără, mântuieşte, îndură-Te şi ne păzeşte, Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamaţiunea sau ecfonisul:

P.: Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C.: Amin

.

Cântăreţii încep să cânte pe melodia troparului versului 1:

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă (Ps 117,27a); binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului (Ps 117,26a) (de trei ori).

.

Troparul Sărbătorii, vers 1.

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni (de două ori).

.

Mărire…, a Sfântului, vers 1.

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Și acum …, al Sărbătorii, acelaşi vers.

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

.

Apoi, preotul spune Ectenia mică:

Iară și iară, cu pace , Domnului să ne rugăm

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamaţiunea:

P.: Că a Ta este stăpânirea, și a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C.: Amin

.

După Ectenia mică, prima serie de Sedelne, tropar vers 5.

Toți să-l lăudăm, ca pe o podoabă împărătească a Bisericii lui Hristos, pe Vasile, comoara cea beîmpuținată. Căci cu acestea ne-a învățat el pe noi să cinstim Sfânta Treime, Cea unită în ființă și dedespărțită în fețe.

.

Mărire…, a Sfântului, vers 1.

Înțelepte Vasile, stând acum înaintea Treimii, roagă-te să dobândim în ziua judecății noi, cei ce te lăudăm pe tine și cinstim pomenirea ta, har, milă și iertare de greșeli, ca să preamărim cu gura și cu inima pe unul Iubitorul de oameni.

.

Şi acum…, a Sărbătorii, vers 1.

Făcătorul tuturor și Stăpânul lumii, Cel ce este în cer împreună cu Tatăl și cu Spiritul, se taie împrejur pe pământ, ca un prunc, a opta zi. Adevărat dumnezeiești și minunate sunt lucrurile Tale! Că Tu, Stăpâne, Te-ai tăiat împrejur pentru noi, Cel ce ești plinirea Legii.

.

Preotul spune Ectenia mică:

Iară și iară, cu pace , Domnului să ne rugăm

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamaţiunea:

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

A doua serie de Sedelne, pe antifon vers 8.

Scoțând bogăția cea tainică din înțelepciunea cea nespusă, în stare să privească Dumnezeirea, ai adunat pentru toți apele Dreptei Credințe, care veselesc dumnezeiește inimile credincioșilor, iar învățăturile ereticilor le cufundă. Pentru aceasta, dintr-amândouă, prin sudorile dreptei cinstiri de Dumnezeu, te-ai arătat nebiruit apărător al Treimii. Ierarhe Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste sărbătoresc sfântă pomenirea ta.

.

Mărire…, tot aceasta.

.

Şi acum…, a Sărbătorii.

Ca Cel ce ești adâncul iubirii de oameni, Stăpâne, îmbrăcatu-Te-ai în chip de rob și Te-ai tăiat împrejur cu trupul, dăruind tuturor oamenilor mila Ta cea mare.

.

Cântarea Polieleului:

Psalmul 134, pe antifonul versului 4:

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul, Aliluia!

Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru.

Lăudaţi pe Domnul, că este bun Domnul; cântaţi numele Lui, că este bun.

Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe Israel spre moştenire Lui.

Că eu am cunoscut că este mare Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii.

Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.

A ridicat nori de la marginea pământului; fulgerele spre ploaie le-a făcut; El scoate vânturile din vistieriile Sale.

El a bătut pe cei întâi-născuţi ai Egiptului, de la om până la dobitoc.

Trimis-a semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor lui.

El a bătut neamuri multe şi a ucis împăraţi puternici:

Pe Sihon împăratul Amoreilor şi pe Og împăratul Vasanului şi toate stăpânirile Canaanului.

Şi a dat pământul lor moştenire, moştenire lui Israel, poporului Său.

Doamne, numele Tău este în veac şi, pomenirea Ta în neam şi în neam.

Că va judeca Domnul pe poporul Său şi de slugile Sale se va milostivi.

Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti.

Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea.

Urechi au şi nu vor auzi, că nu este suflare în gura lor.

Asemenea lor să fie toţi cei care ii fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.

Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul;

Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul; cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul.

Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuieşte în Ierusalim, Aliluia!

.

Psalmul 135, pe antifonul versului 8:

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.

Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui.

Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui.

Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui.

Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.

Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.

Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui.

Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui.

Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui.

Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor, că în veac este mila Lui.

Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui.

Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui.

Cel ce a despărţit Marea Roşie în două; că în veac este mila Lui.

Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui.

Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui.

Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui.

Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui.

Cel ce a omorât împăraţi tari, că în veac este mila Lui.

Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui.

Şi pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.

Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui.

Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui.

Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui.

Şi ne-a mântuit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui.

Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui.

Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.

.

După Polieleu se cântă, pe melodie proprie Psalmii aleşi şi Pripelele.

Stih 1: Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume (Ps 48,1).

Pripeală: Veniţi, toţi pământenii, să lăudăm pe ierarhul Nicolae, zicând: Pe lauda celor din Cezareea.

(Această pripeală se repetă după fiecare stih).

Stih 2: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere (Ps 48,3).

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii măririi Tale (Ps 25,8).

Stih 4: Gura dreptului grăieşte înţelepciune şi limba lui rosteşte dreptate (Ps 36,30).

Stih 5: Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps 111,6).

Stih 6: Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps 83,5).

.

Mărire…, a Treimii.

Mărire Ție, Treime Sfântă, Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: Mărire Ție, Dumnezeule.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: Și prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire Ție, Dumnezeule.

.

În timpul cântării Polieleului și a Pripelelor, preotul cădește altarul și toată biserica.

.

Iară și iară, cu pace , Domnului să ne rugăm

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamațiunea: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

După Ectenia mică, Sedealna Polieleului, antifon vers 8.

Cu puterea dumnezeieştilor cuvinte ai surpat eresurile cele întunecate şi toate pornirile lui Eunomie le-ai cufundat. Că oamenilor ai propovăduit pe Spiritul a fi Dumnezeu, şi ai omorât cu înălţarea mâinilor pe vrăşmaşi, iar pe părtaşii lui Sabelie i-ai alungat şi toate părerile mincinoase ale lui Nestorie le-ai surpat; ierarhe Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

.

Mărire…,

Scară minunată de suire s-a făcut nouă harul dumnezeieştilor tale cuvinte şi înălţimea cea tainică a dogmelor. Că trâmbiţă spirituală agonisindu-ţi, părinte, ai propovăduit dumnezeieştile învăţături. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit în loc cu verdeaţă, dobândind răsplătirile nevoinţelor tale, cuvioase ierarhe Vasile. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

.

Şi acum…, a Născătoarei.

Stăpânul şi Făcătorul tuturor, luând trup din preacuratul tău pântece, te-a arătat pe tine folositoare oamenilor, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Pentru aceasta la tine cu toţii alergăm, cerând iertare de greşeli, Stăpână, şi să ne mântuim de chinul cel veşnic şi de toată răutatea vrăjmaşului celui potrivnic. Şi aşa strigăm ţie: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce se închină cu credinţă preacuratei naşterii tale.

.

Antifonul întâi al versului 4.

Din tinerețile mele multe patimi se luptă cu mine, ci Însuți mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu.

Cei ce urâți Sionul, rușina-vă-va însuși Domnul; că așa veți fi uscați, precum iarba de foc.

Mărire…,

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță; se luminează întru Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Şi acum…,

Prin Spiritul Sfânt izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura, spre rodire de viață.

.

Prohimen, vers 4.

Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere (Ps. 48,3).

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume (Ps. 48,1).

Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

.

După Exclamaţiune, cântăreții, pe antifon 4:

Toată suflarea să laude pe Domnul! (Ps 150,6)

Toată suflarea să laude pe Domnul!

Toată suflarea şi toată făptura să laude numele Domnului!

Lăudaţi pe Domnul din ceruri! (Ps 148,1).

.

P.: Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

P.: Înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace (†) tuturor.

C.: Și spiritului tău.

P.: Din Sfânta Evanghelie după Ioan (10,9-16), citire.

C.: Mărire Ție, Doamne. Mărire Ție!

.

Zis-a Domnul: Eu sunt ușa! De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla

Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.

Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.

Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.

Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi.

Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine.

Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi.

Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

C.: Mărire Ție, Doamne. Mărire Ție!

.

Preotul așază Sfânta Evanghelie pe tetrapodul din mijlocul bisericii, pentru a fi sărutată de credincioși și cădește Evanghelia.

.

Apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Spiritul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu spirit stăpânitor întăreşte-mă. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Mântuieşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi adus; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bineplăcută îţi va fi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

.

Mărire…, versul 2, propriu-zis.

Pentru rugăciunile ierarhului Tău Vasile, Îndurate, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum…,

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

.

Apoi, pe versul 6, propriu-zis:

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre (cf Ps 50,1-2).

Stihira: Vărsatu-s-a harul pe buzele tale, cuvioase părinte, și ai fost păstor al Bisericii lui Hristos, învățând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de-o-ființă, întru o Dumnezeire.

.

Preotul rostește Ectenia:

Mântuiește, Dumnezeule poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări; înalță fruntea creștinilor dreptcredincioși, și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor, cereștilor netrupești Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului proroc înaintemergător și botezător Ioan; cu ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli Petru și Pavel; cu ale celor între sfinți părinților noștri și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur; cu ale celui între sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Liciei, făcătorul de minuni; cu ale celui între sfinți părintelui nostru Nichita al Remesianei, apostolul românilor; cu ale sfinților, măriților și bine învingătorilor Mucenici; cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri; cu ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților, rugămu-Te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și Te îndură spre noi.

C.: Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori).

Preotul, cu glas înalt:

Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

Urmează cântarea Canonului, antifon vers 2.

Catavasia I

Fundul adâncului l-a descoperit, şi pe uscat pe ai Săi i-a trecut, întru acelaşi acoperind pe potrivnici, Domnul cel tare în războaie, că s-a preamărit.

.

Catavasia III

Domnul, Cel ce dă cârmuitorilor noştri tărie şi înalţă fruntea unşilor Săi, s-a născut din Fecioară şi vine către botez. Deci credincioşii să-I strigăm: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept fără numai Tu, Doamne.

.

Preotul spune Ectenia mică.

Iară și iară, cu pace , Domnului să ne rugăm

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamaţiunea:

Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururi și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

După Ectenia mică, Condacul Sărbătorii, vers 3.

Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur şi taie ca un bun greşelile muritorilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină şi dumnezeiescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.

.

Sedealna Sfântului, antifon vers 8.

Propovăduitorule al luminii, deschizându-şi gura, ai vestit cuvântul lui Dumnezeu şi lumii dumnezeiască înţelegere ai semănat. Că în adevăr, întărind învăţăturile părinţilor, te-ai arătat, ca şi Pavel, apărător al credinţei. Pentru aceasta te găseşti şi cu îngerii împreună cetăţean, şi te arăţi împreună vorbitor cu ei, fericite Vasile. Cel ce faci Dumnezeirea cunoscută, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce sărbătoresc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

.

Mărire…, Şi acum…, a Sfântului, vers 3.

Cu învăţăturile tale, Vasile, ai udat toată lumea ca şi cu o apă şi ai semănat dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu; că Hristos, Izvorul vieţii, S-a odihnit în adevăr întru tine. Pe Acela roagă-L, ca cel ce ai dobândit îndrăzneală la Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

.

Apoi, Catavasia IV

Auzitu-s-a, Doamne, glasul Tău care a zis: Glasul celui ce strigă în pustiu, când ai tunat peste ape multe, mărturisind Fiului Tău, cu totul fiind de faţă; iar prin Spiritul a strigat: Tu eşti Hristos, Înţelepciunea şi Puterea lui Dumnezeu.

.

Catavasia V

Isus, Începătorul vieţii, vine să dezlege osânda lui Adam cei întâi zidit; iar curăţire, ca unui Dumnezeu, netrebuindu-I, pe cel căzut îl curăţeşte în Iordan, întru care, omorând vrajba, dăruieşte pacea, care covârşeşte toată mintea.

.

Catavasia VI

Glasul Cuvântului, sfeşnicul luminii, luceafărul mergător înaintea Soarelui, în pustiu strigă tuturor: Pocăiţi-vă şi mai înainte vă curăţiţi; că iată, de faţă stă Hristos, mântuind lumea din stricăciune.

.

Preotul spune Ectenia mică.

Iară și iară, cu pace , Domnului să ne rugăm

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamaţiunea:

Că Tu ești Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

După Ectenia mică, Condacul Sfântului, vers 4.

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Vasile cuvioase, grăitorule de cele cerești.

.

Icos

Marele Vasile, paharul curăţiei, gura înţelepciunii şi temeiul dogmelor, străluceşte tuturor sufleteşte. Veniţi deci să stăm în casa lui Dumnezeu, privind cu căldură, bucurându-ne de minunile lui, luminaţi fiind ca de o făclie şi răcorindu-ne cu spirit curăţitor de viaţă. Să urmăm credinţei, căldurii şi smereniei lui, prin care s-a arătat casă firii lui Dumnezeu; către care strigând să-i aducem cântări de laude: grăitorule de cele cereşti, Vasile cuvioase.

.

Catavasia VII

Pe tinerii cei binecredincioşi care au intrat în cuptorul cel de foc, suflând Spiritul cel răcoritor, şi coborârea dumnezeiescului înger i-a păzit. Deci, în văpaie răcoriţi fiind, cu mulţumire cântau: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, eşti binecuvântat!

.

Catavasia VIII

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântând, şi să-L preaînălţăm pe Dânsul întru toţi vecii.

Taină minunată a arătat cuptorul Babilonului, care a izvorât rouă. Că în valurile sale vrea să primească Iordanul pe Focul cel netrupesc şi să îngăduie pe Ziditorul, Cel ce se botează cu trupul; pe Care îl binecuvântează popoarele şi îl preaînalţă întru toţi vecii.

.

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstind-o să o mărim.

Preotul cădeşte altarul şi toată biserica.

Stihurile (Cântarea Mariei: Lc 1,46-55):

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită şi mai mărită decât oştile cele de sus, pe Fecioara preacurată, de Dumnezeu Născătoare.

Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce după Lege cu trupul s-a tăiat împrejur.

Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce în ziua a opta a primit tăierea împrejur.

Astăzi se taie împrejur cu trupul Stăpânul, plinind Legea, ca un prunc.

Stăpânul astăzi se taie împrejur cu trupul şi Isus este numit.

Pe tine, ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit mai înainte de soare, trupeşte la noi venind, din coapse fecioreşti în chip de negrăit L-ai întrupat, binecuvântată preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Hristos, întrecând hotarele întregii firi omeneşti, s-a născut mai presus de fire din Fecioară. Şi precum porunceşte cartea Legii, se taie împrejur la trup şi plinitor Legii se arată.

Veniți să sărbătorim cu sfinţenie ziua cea mărită a numelui Stăpânului Hristos. Că astăzi, cu dumnezeiască cuviinţă, este numit Isus; cu Acela împreună şi pomenirea ierarhului să o mărim.

Măreşte, suflete al meu, stăpânirea Dumnezeirii celei în trei ipostasuri şi nedespărţite.

Măreşte, suflete al meu, pe cea prin care am fost mântuiţi din blestem.

.

Catavasia IX

Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare. Însă fiind bună, primeşte credinţa, că şti dragostea noastră cea de Dumnezeu însuflată; că tu creştinilor eşti ocrotitoare, pe tine te mărim.

.

Preotul spune Ectenia mică.

Iară și iară, cu pace , Domnului să ne rugăm

C.: Doamne, îndură-Te spre noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule, cu darul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C.: Ţie, Doamne.

Exclamaţiunea:

Că pe Tine Te laudă toate Puterile cerești, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururi ți în vecii vecilor.

C.: Amin.

.

După Ectenia mică, Luminătorile, pe melodie specială.

Cu dragostea filosofiei ai tăiat împrejur, părinte, acoperământul sufletului tău şi te-ai arătat lumii, ca un soare, cu minunile; şi ai luminat gândurile credincioşilor, de Dumnezeu înţelepţite, slujitorule al Treimii, înţelepte Vasile şi închinătorule al Născătoarei de Dumnezeu.

.

Mărire…, Şi acum…, a Sărbătorii.

Făcătorule veacurilor Se taie împrejur cu trupul, plinind Legea, ca un prunc, a opta zi; şi cu scutece este înfăşat, ca un muritor, şi cu lapte este hrănit Cel ce ţine toate cu nemăsurata tărie, ca un Dumnezeu, şi cu bunăvoinţă le poartă.

.

Îndată, pe versul 5, propriu-zis, se cântă Stihirile de Laudă, precedate de Stihurile lor.

Toată suflarea să laude pe Domnul (Ps 150,6). Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cei de sus! (Ps 148,1) Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule! (Ps 64,1)

Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui (Ps 148,2). Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule! (Ps 64,1)

.

Se pun Stihirile pe 4.

4 stihiri ale Sărbătorii, vers 5.

Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi hore, lăudaţi-L în strune şi organe (Ps 150,4).

Cel ce în chip de negrăit S-a născut din Tatăl fără tăiere şi fără scurgere, ca un Cuvânt şi ca un Dumnezeu din Dumnezeu, rămânând întru neschimbata Dumnezeire, rabdă tăiere împrejur cu trupul. Pentru aceasta Cel ce este mai presus de Lege, făcându-Se după Lege, mântuieşte pe toţi din blestemul Legii şi dăruieşte binecuvântare de sus. Deci, mărind preabuna Lui smerenie, cu bucurie şi cu mulţumire să o mărim, rugându-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

.

Stih: Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul! (Ps 150,5-6).

Făcându-te după har fiul lui Dumnezeu prin naşterea din nou a dumnezeiescului Botez, ai mărturisit pe Cel ce este din fire cu adevărat şi mai înainte de veci Fiul lui Dumnezeu şi Cuvântul, Cel de o fiinţă cu Tatăl şi împreună fără de început, cuvioase; iar gurile ereticilor cele neînfrânate le-ai astupat cu strălucirea cuvântărilor tale. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit întru împărăţiile cele de sus, împreună împărăţind cu singurul şi cel din fire Împărat, Hristos, Care dă lumii mare milă.

.

Stih: Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul nostru, înalță-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit (Ps 9,32).

Pătrunzând ca un arhiereu sfinţit înlăuntrul cereştii Biserici, cu lucrarea și cu adânca cugetare la cele de sus, te-ai acoperit cu începuturile înţelepciunii, ca şi cu un veşmânt sfânt. Şi acum, slujind la altarul cel de sus, cuvioase, şi înaintea lui Dumnezeu stând şi liturghia cea nematerialnică săvârşind, pomeneşte, preafericite Vasile, cu milostivire, pe cei ce săvârşesc sfinţită şi preacinstită pomenirea ta, rugând pe Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

.

Stih: Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale (Ps 9,1).

Întreg ai fost sfinţit lui Dumnezeu, cuvioase, şi hărăzit Lui din copilărie, în tot chipul; fiind luminat cu razele înţelepciunii celei mai presus de înţelepciune, ai limpezit cunoaşterea celor ce sunt, şi ai tâlcuit pe cele ce sunt, în chip strălucitor, lămurindu-le cu înţelepciune şi făcând rânduiala dumnezeieştilor temeiuri ale cunoaşterii. Pentru aceasta, te propovăduim pe tine de Dumnezeu grăitor, dumnezeiesc dascăl şi luminător al Bisericii purtător de lumină, lăudând pe Hristos, Cel ce dă lumii mare milă.

.

Mărire…, a Sfântului, vers 6, propriu-zis.

Vărsatu-s-a harul pe buzele tale, cuvioase părinte, și ai fost păstor al Bisericii lui Hristos, învățând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de-o-ființă, întru o Dumnezeire.

.

Şi acum…, a Sărbătorii, vers 8.

Mântuitorul coborându-se la neamul omenesc, primit-a înfășare cu scutece; Cel de opt zile, după mamă, și fără de început, după Tată, nu s-a rușinat de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioșii, să-I strigăm: Tu ești Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi.

.

Se deschid ușile Împărătești, se aprind toate luminile, iar preotul, îmbrăcat în toate ornatele, stând în fața Sfintei Mese, primind cădelnița și cădind, zice cu glas mare:

Mărire Ție, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.

Preotul cădește altarul și toată biserica.

.

Cântăreții: Doxologia mare.

Mărire întru cele de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Lăudămu-Te, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, îţi mulţumim Ţie pentru mare mărirea Ta.

Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, unule născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.

Doamne, Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatele lumii: miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.

Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi Te îndură spre noi.

Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn, Isus Hristos: întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat a ne păzi.

Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul Părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat şi noi întru Tine.

Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă; vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie.

Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii: întru lumina Ta vom vedea Lumina.

Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi. (de trei ori)

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi.

Puterile cerurilor strigă Ție:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi.

.

Troparele Sărbătorii, vers 1.

Troparul Sfântului, vers 1.

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre (de două ori).

.

Mărire…, Și acum …, al Sărbătorii Tăierii Împrejur, acelaşi vers.

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

.

La Dumnezeiasca Liturghie

.

Antifoane speciale

Antifonul I, vers 2.

Stih 1: Strigați lui Dumnezeu tot pământul. (Ps. 65,1a)

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.

Stih 2: Cântați numele Lui. (Ps. 65,1b)

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.

Stih 3: Dați mărire laudei Lui. (Ps. 65,1c)

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.

Stih 4: Ziceți lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale. (Ps. 65,2a)

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.

Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.

.

Antifonul II, vers 2.

Stih 1: Să se veselească cerurile și să se bucure pământul. (Ps. 95, 11a)

Mântuiește-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în trup Te-ai tăiat împrejur, pe noi care-Ți cântăm Ție, Aliluia.

Stih 2: Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui. (Ps. 67,4a)

Mântuiește-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în trup Te-ai tăiat împrejur, pe noi care-Ți cântăm Ție, Aliluia.

Stih 3: Din Sion este strălucirea frumuseții Lui. (Ps. 49,2b)

Mântuiește-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în trup Te-ai tăiat împrejur, pe noi care-Ți cântăm Ție, Aliluia.

Stih 4: Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut. (Ps. 113,11)

Mântuiește-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în trup Te-ai tăiat împrejur, pe noi care-Ți cântăm Ție, Aliluia.

.

Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Unule născut Fiule şi Cuvinte al lui Dumnezeu, cel ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, neschimbat întrupându-te şi răstignindu-te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi.

.

Antifonul III, vers 1.

Stih 1: Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta. (Ps. 88,1)

Tropar, vers 1: Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

Stih 2: Din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mare. (Ps. 88,2)

Cel ce șezi…

Stih 3: Iubit-ai dreptatea și ai urât fărădelegea. (Ps. 44,9a)

Cel ce șezi…

.

Se face Intratul cu Evanghelia.

P.: Înțelepciune, drepți!

C.: Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în trup Te-ai tăiat împrejur, pe noi care-Ți cântăm Ție, Aliluia.

Troparul Sărbătorii, vers 1:

Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit din fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Isuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire rânduielii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

.

Toparul Sfântului, vers 1:

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

.

Mărire…, Condacul Sfântului, vers 4:

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Vasile cuvioase, grăitorule de cele cerești.

.

Și acum…, Condacul Sărbătorii, vers3:

Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur şi taie ca un bun greşelile muritorilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină şi dumnezeiescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.

.

Apostolul

Al Sărbătorii Tăierii Împrejur

.

Prochimen, vers 6

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. (Ps. 27,12)

Stih: Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, nu mă trece cu vederea. (Ps. 27,1)

.

Din Epistola către Coloseni (2,8-12) a Sfântului Apostol Pavel, citire:

Fraților, luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii, și sunteţi deplini întru El, Care este cap a toată domnia şi stăpânirea. În El aţi şi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, cu El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi.

.

Apostolul Sfântului Vasile cel Mare

Din Epistola către Evrei (13,17-21), citire:

Fraților, ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de folos. Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim. Şi mai mult vă rog să faceţi aceasta, ca să vă fiu dat înapoi mai curând. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce, prin sângele unui testament veşnic, a sculat din morţi pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut în faţa Lui, prin Iisus Hristos, Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin!

.

Aliluia, vers 1

Stih 1: Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. (Ps. 36, 30)

Stih 2: Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. (Ps. 36,31)

.

Evanghelia Sărbătorii

Din Sfânta Evanghelia după Luca (2,20-21;40-52), citire:

În vremea aceea păstorii s-au întors, preamărind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese. Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Isus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu spiritul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.

Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim.

Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Isus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau. Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui.

Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi. Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor. Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Şi Isus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni.

.