III

Orele Împărăteşti

ale Sfintei şi Dumnezeieştii Arătări a Domnului

.

Predici audio pentru solemnitatea Botezul Domnului

De ce se numesc Ore sau Ceasuri Împărătești? Pentru că se oficiază în ajunul marilor sărbători ale Domnului nostru Isus Hristos (Nașterea Domnului, Botezul Domnului și Vinerea Sfintelor Pătimiri ale Domnului Isus Hristos – Vinerea Mare). Se mai numesc Împărătești pentru că la celebrarea lor, în vechime, participa și chiar citea, din fața iconostasului Catedralei ”Sfânta Sofia”, împăratul Bizanțului, însoțit de toată suita împerială.

.

Ora I-a

.

Se bat clopotele.

Preotul, cu epitrahil și felon, stând în fața Sfintei Mese, primește cădelnița cu tămâie și, însemnând cruciș spre răsărit, zice cu glas mare:

.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C.: Amin.

Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire Ție!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt,

Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt,

Și acum şi pururea şi în vecilor. Amin.

.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vină împărăţia ta, fie voia ta, precum în Cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Cristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

.

Psalmul 5

Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine, mă voi ruga, Doamne! Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fără de lege. Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul.

Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta. Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.

Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne, şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi.

.

Psalmul 22

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

.

Psalmul 26

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. De s-ar rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui; pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului.

Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă. Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău; ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii. Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.

Mărire… Şi acum…, Aliluia (de trei ori),

.

Doamne îndură-Te spre noi (de trei ori).

Mărire… şi se citeşte troparul.

Întorsu-s-a înapoi, oarecând, râul Iordanului, prin cojocul lui Elisei, înălţându-se Ilie; şi apele s-au despărţit într-o parte şi într-alta şi i s-a făcut lui uscată calea cea udă, spre închipuirea botezului, prin care noi trecem cu adevărat curgerea vieţii celei trecătoare. Hristos S-a arătat la Iordan să sfinţească apele.

.

Şi acum…, a Născătoarei.

Cum te vom numi pe tine, ceea ce eşti plină de har! Cer, că ai răsărit Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai rămas nestricată? Maică preacurată, că ai avut în sfintele tale braţe pe Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

.

Apoi se cântă aceste stihiri, pe vers 8 propriu-zis.

Astăzi firea apelor se sfinţeşte şi Iordanul se desparte şi îşi opreşte curgerea apelor sale, văzând pe Stăpânul botezându-Se (de două ori).

.

Stih: Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul Iordanului şi al Ermonului, din muntele cel mic.

Ca un om ai venit la râu, Hristoase Împărate, şi Te sârguieşti a lua botez, Bunule, din mâinile Înaintemergătorului, pentru păcatele noastre, Iubitorule de oameni.

.

Stih: Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat.

Ca un om ai venit la râu, Hristoase Împărate, şi Te sârguieşti a lua botez, Bunule, din mâinile Înaintemergătorului, pentru păcatele noastre, Iubitorule de oameni.

.

Mărire…, Şi acum…,

Către glasul celui ce strigă în pustiu: Gătiţi calea Domnului, venit-ai, Doamne, chip de rob luând şi botez cerând, Cel ce nu ştii de păcat. Văzutu-Te-au apele şi s-au temut. Cutremuratu-s-a Înaintemergătorul şi a strigat, grăind: Cum va lumina sfeşnicul pe Lumină? Cum va pune mâna robul pe Stăpânul? Sfinţeşte-mă pe mine şi apele, Mântuitorule, Cel ce ridici păcatele lumii.

.

Prohimenul, vers 4.

Şi a tunat Domnul peste ape multe şi Cel înalt şi-a dat glasul Său.

Stih: Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea.

Şi a tunat Domnul peste ape multe şi Cel înalt şi-a dat glasul Său.

.

Paremia.

Din Proorocia lui Isaia (35,1-10a), citire.

Acestea zice Domnul: Veseleşte-te pustiu însetat, să se bucure pustiul; ca şi crinul să înflorească. Şi va înflori şi se va bucura pustiul Iordanului şi mărirea Libanului se va da lui şi cinstea Carmelului; şi poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru. Întăriţi-vă voi, mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi. Ziceţi celor slabi la inimă şi la cuget: „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul nostru! Cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui”.

Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor; că izvoare de apă vor curge în pustiu şi pâraie în pământ însetat. Pământul cel fără de apă se va preface în bălţi şi ţinutul cel însetat va fi izvor de apă. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă, trestie şi bălţi.

Acolo va fi cale curată şi cale sfântă se va chema şi nu va trece pe acolo nimeni necurat şi nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar şi cei fără de minte vor merge pe dânsa şi nu se vor rătăci. Şi nu va fi acolo leu, nici fiare cumplite nu se vor sui pe ea şi nici nu se vor afla acolo; ci vor merge pe dânsa cei mântuiţi şi cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce. Şi vor veni în Sion în chiote de bucurie şi veselia cea veşnică va încununa capul lor. Lauda şi bucuria şi veselia îi vor ajunge pe aceştia şi vor fugi durerea, întristarea şi suspinarea.

.

Apostolul

Din Faptele Apostolilor, citire: (13, 25-33)

Iar dacă şi-a împlinit Ioan calea sa, zicea: Nu sunt eu ce socotiţi voi că sunt. Dar, iată, vine după mine Cel căruia nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea picioarelor. Bărbaţi fraţi, fii din neamul lui Avraam şi cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci cei ce locuiesc în Ierusalim şi căpeteniile lor, necunoscându-L şi osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă. Şi, neaflând în El nici o vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-L omoare. Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în mormânt. Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.

El S-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui către popor. Şi noi vă binevestim făgăduinţa făcută părinţilor. Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus.

.

Evanghelia de la Matei (3, 1-11):

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii,

Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.

Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă, Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Spirit Sfânt şi cu foc.

.

Apoi citețul zice:

Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească toată fărădelegea.

Mântuiește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale.

Fața Ta arat-o peste robul Tău și mă învață îndreptările Tale.

Să se umpe gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud mărirea Ta, toată ziua mare cuviința Ta.

Apoi: Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

.

Condacul, vers 4:

La apele Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan: nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam, cel întâi zidit.

.

Doamne îndură-Te spre noi. ( de 40 de ori)

Și rugăciunea aceasta:

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ, ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive și mult-Îndurate; Care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești; Care chemi pe toți la mântuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie; Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește; trupurile curățește; cugetele îndreptează; gândurile curățește și ne mântuiește pe noi de tot necazul, de rele și de durere. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-Te spre noi. (de trei ori)

Mărire… Și acum…,

Ceea ce ești mai onorată decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, binecuvântează părinte:

P.: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.

Și rugăciunea:

Hristoase, Lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Și îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor Tale: pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

.

Ora a III-a

.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Cristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

.

Psalmul 28

Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului mieii oilor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui Său; închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviinţă; glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului; El face să sară Libanul ca un viţel; iar Ermonul ca un pui de gazelă. Glasul Domnului, cel ce varsă para focului. Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul Cadeşului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă! Domnul va împărăţi peste potop şi va şedea Domnul Împărat în veac. Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.

.

Psalmul 41

În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu? Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?” De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulţime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie şi de laudă şi în sunet de sărbătoare. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat; pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul Iordanului şi al Ermonului, din muntele cel mic Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale. Toate talazurile şi valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noaptea cântare Lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieţii mele, spune-voi lui Dumnezeu: „Sprijinitorul meu eşti Tu, pentru ce m-ai uitat?” Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu? Când se sfărâmau oasele mele mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?” Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi?

Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.

.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Mărire… Și acum…, Aliluia (de trei ori).

.

Doamne, îndură-Te spre noi. (de trei ori).

Mărire…, și se citește troparul:

Întorsu-s-a înapoi, oarecând, râul Iordanului, prin cojocul lui Elisei, înălțându-se Ilie; și apele s-au despărțit într-o parte și într-alta și i s-a făcut lui uscată calea cea udă, spre închipuirea botezului, prin care noi trecem cu adevărat curgerea vieții celei trecătoare. Hristos S-a arătat la Iordan să sfințească apele.

.

Și acum…, a Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată, care ai odrăslit Rodul vieții; ție ne rugăm: roagă-te, stăpână, împreună cu Sfinții Apostoli și cu toți sfinții, să se miluiască sufletele noastre.

.

Apoi se cântă aceste stihiri, vers 8:

Înaintemergătorului și Botezătorului, prorocului și celui mai cinstit decât toți prorocii, i-a tremurat mâna dreaptă, acum când Te-a văzut pe Tine, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce curățești păcatele lumii; și de grijă fiind cuprins, a strigat: Nu cutez să mă ating, Cuvinte, de creștetul Tău; Însuți mă sfințește și mă luminează, Îndurate: Că Tu ești viața și lumina și pacea lumii (de două ori, fără stih).

Stih: Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic.

Pe vers 4:

Treimea, Dumnezeul nostru, pe Sine nouă astăzi nedespărțită S-a arătat; pentru că Tatăl a strigat mărturie limpede Celui de o ființă, iar Spiritul S-a coborât în chip de porumbel, din cer; Fiul Și-a plecat preacuratul Său creștet Înaintemergătorului și, botezându-Se, a mântuit omenirea din robie, ca un iubitor de oameni.

.

Stih: Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele și s-au spăimântat.

Treimea, Dumnezeul nostru, pe Sine nouă astăzi nedespărțită S-a arătat; pentru că Tatăl a strigat mărturie limpede Celui de o ființă, iar Spiritul S-a coborât în chip de porumbel, din cer; Fiul Și-a plecat preacuratul Său creștet Înaintemergătorului și, botezându-Se, a mântuit omenirea din robie, ca un iubitor de oameni.

.

Mărire…, vers 5:

Venind cu trupul la Iordan, Doamne, vrând să Te botezi, în chip de om, de viață Dătătorule, ca pe noi cei rătăciți de toată meșteșugirea și cursa vrăjmașului mântuindu-ne, ca un milostiv, să ne luminezi, de Tatăl ai fost mărturisit și dumnezeiescul Spirit a venit în chip de porumbel, peste Tine. Deci, sălășluiește-L pe El, în sufletele noastre, Iubitorule de oameni.

Și acum…, același vers.

Venind cu trupul la Iordan, Doamne, vrând să Te botezi, în chip de om, de viață Dătătorule, ca pe noi cei rătăciți de toată meșteșugirea și cursa vrăjmașului mântuindu-ne, ca un milostiv, să ne luminezi, de Tatăl ai fost mărturisit și dumnezeiescul Spirit a venit în chip de porumbel, peste Tine. Deci, sălășluiește-L pe El, în sufletele noastre, Iubitorule de oameni.

.

Prohimenul, vers 4

Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele și s-au spăimântat.

Stih: Glasul Domnului peste ape strigă.

.

Paremia

Din Proorocia lui Isaia (1, 15b-20), citire:

Acestea zice Domnul: spălaţi-vă, curăţiţi-vă! Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei. Încetaţi odată! Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! Veniţi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face. De veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca.Iar de nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăieşte.

.

Apostolul

Din Faptele Apostolilor (1, 15b-20), citire:

În zilele acelea, pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părţile de sus, a venit în Efes. Şi găsind câţiva ucenici, a zis către ei: Primit-aţi voi Spiritul Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-am auzit dacă este Spirit Sfânt. Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au zis: În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Isus Hristos. Şi auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Isus. Şi punându-şi Pavel mâinile peste ei, Spiritul Sfânt a venit asupra lor şi vorbeau în limbi şi proroceau. Şi erau toţi ca la doisprezece bărbaţi. Şi el, intrând în sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală timp de trei luni, vorbind cu ei şi căutând să-i încredinţeze de împărăţia lui Dumnezeu.

.

Evanghelia de la Marcu (1, 1-8):

Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocie (la Maleahi) şi Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Spirit Sfânt.

.

Apoi citețul zice:

Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul, din zi în zi; să sporească nouă Dumnezeul mântuirilor noastre; Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii.

Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru….

.

Condacul, vers 4:

La apele Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan: nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi-zidit.

.

Doamne, îndură-Te spre noi. ( de 40 de ori)

Și rugăciunea:

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ, ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive și mult-Îndurate; Care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești; Care chemi pe toți la mântuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie; Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește; trupurile curățește; cugetele îndreptează; gândurile curățește și ne mântuiește pe noi de tot necazul, de rele și de durere. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-Te spre noi. (de trei ori)

Mărire… Și acum…,

Ceea ce ești mai onorată decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, binecuvântează părinte:

Preotul:

Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.

Și rugăciunea aceasta:

Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Născut, Isuse Hristoase și Spirite Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

.

Ora a VI-a

.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Cristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

.

Psalmul 73

Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârşit? Aprinsu-s-a inima Ta peste oile păşunii Tale. Adu-ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la început. Izbăvit-ai toiagul moştenirii Tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, că rău a făcut vrăjmaşul în locul cel sfânt al Tău. Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de prăznuire al Tău, pus-au semnele lor drept semne; Sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile locaşului Tău, cu topoare şi ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locaşul cel sfânt al Tău, până la pământ; spurcat-au locul numelui Tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor: „Veniţi să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ”. Semnele noastre nu le-am văzut; nu mai este profet şi pe noi nu ne va mai cunoaşte. Până când, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmaşul, până când va huli potrivnicul numele Tău, până în sfârşit? Pentru ce întorci mâna Ta şi dreapta Ta din sânul Tău, până în sfârşit? Dar Dumnezeu, Împăratul nostru înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărţit, cu puterea Ta, marea; Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă; Tu ai sfărâmat capul balaurului; datu-l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare şi pâraie; Tu ai secat râurile Itanului. A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina şi soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului; vara şi primăvara Tu le-ai zidit. Adu-Ţi aminte de aceasta: Vrăjmaşul a ocărât pe Domnul şi poporul cel fără de minte a hulit numele Tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine; sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi până în sfârşit. Caută spre legământul Tău, că s-au umplut ascunzişurile pământului de locuinţele fărădelegilor. Să nu se întoarcă ruşinat cel umilit; săracul şi sărmanul şă laude numele Tău. Scoală-Te, Dumnezeule, apără pricina Ta; adu-Ţi aminte de ocara de fiecare zi, cu care Te necinsteşte cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmaşilor Tăi! Răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine se urcă pururea spre Tine.

.

Psalmul 76

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a căutat spre mine.  În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat; chiar şi noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui şi n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie. Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat; gândit-am şi a slăbit spiritul meu. Ochii mei au luat-o înainte, treji; tulburatu-m-am şi n-am grăit. Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici mi-am adus aminte şi cugetam; Noaptea în inima mea gândeam şi se frământa duhul meu zicând: Oare, în veci mă va lepăda Domnul şi nu va mai binevoi în mine? Oare, până în sfârşit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? Oare, va uita să Se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările Sale? Şi am zis: Acum am început să înţeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui Preaînalt.

Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului şi-mi voi aduce aminte de minunile Tale, dintru început. Şi voi cugeta la toate lucrurile Tale şi la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta. Izbăvit-ai cu braţul Tău poporul Tău, pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat şi s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgeţile Tale trec. Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor cunoaşte. Povăţuit-ai ca pe nişte oi pe poporul Tău, cu mâna lui Moise şi a lui Aaron.

.

Psalmul 90

Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. „Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”.

Mărire… Și acum…, Aliluia (de trei ori)

.

Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori)

Mărire… și se citește troparul:

Întorsu-s-a înapoi, oarecând, râul Iordanului, prin cojocul lui Elisei, înălțându-se Ilie; și apele s-au despărțit într-o parte și într-alta și i s-a făcut lui uscată calea cea udă, spre închipuirea botezului, prin care noi trecem cu adevărat curgerea vieții celei trecătoare. Hristos S-a arătat la Iordan să sfințească apele.

.

Și acum…, a Născătoarei:

Că nu avem îndrăzneală pentru multe păcatele noastre, tu roagă pe Cel ce S-a născut din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor, Preacurată, că Cel ce a primit a pătimi pentru noi milostiv este și poate să mântuiască.

.

Și îndată se cântă aceste stihiri, vers 8:

Acestea zice Domnul către Ioan: Prorocule, vino de Mă botează pe Mine, Cel ce te-am zidit pe tine, și luminez cu har și curățesc pe toți; atinge-te de dumnezeiescul Meu creștet și nu te îndoi. Prorocule, lasă acum; pentru că am venit să plinesc toată dreptatea. Deci nu te îndoi de nimic, pentru că pe luptătorul cel ce se ascunde în ape, pe domnul întunericului, merg să-l pierd, mântuind lumea de cursele lui; viață veșnică dând, ca un iubitor de oameni ( de două ori fără stih).

.

Pe versul 6:

Stih:.Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic.

Astăzi prorocia psalmistului se împlinește: că marea, zice, a văzut și a fugit; Iordanul s-a întors înapoi de la fața Domnului lui Iacov, Cel ce a venit să primească botez de la rob, ca noi spălându-ne de necurăția idolească, să ne luminăm sufletele printr-Însul.

.

Stih: Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat.

Astăzi prorocia psalmistului se împlinește: că marea, zice, a văzut și a fugit; Iordanul s-a întors înapoi de la fața Domnului lui Iacov, Cel ce a venit să primească botez de la rob, ca noi spălându-ne de necurăția idolească, să ne luminăm sufletele printr-Însul.

.

Mărire…, vers 5:

Pentru ce-ți oprești apele tale, Iordane? Pentru ce-ți tragi înapoi repejunea și nu-ți arăți mergerea cea după fire? Nu pot suferi, zice el, Focul cel mistuitor; mă spăimântez și mă înfricoșez de atât de multă smerenie. Că nu m-am obișnuit a spăla pe Cel curat; nu m-am deprins a curăți pe Cel fără de păcat, ci numai vasele cele întinate a le curăți. Hristos, Cel ce Se botează întru mine, învață să ardem spinii păcatelor. Ioan mărturisește împreună cu mine și glasul Cuvântului strigă: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acestuia, credincioșii să-I strigăm: Cel ce Te-ai arătat, Dumnezeule, spre a noastră mântuire, mărire Ție.

.

Și acum…, tot aceasta.

Pentru ce-ți oprești apele tale, Iordane? Pentru ce-ți tragi înapoi repejunea și nu-ți arăți mergerea cea după fire? Nu pot suferi, zice el, Focul cel mistuitor; mă spăimântez și mă înfricoșez de atât de multă smerenie. Că nu m-am obișnuit a spăla pe Cel curat; nu m-am deprins a curăți pe Cel fără de păcat, ci numai vasele cele întinate a le curăți. Hristos, Cel ce Se botează întru mine, învață să ardem spinii păcatelor. Ioan mărturisește împreună cu mine și glasul Cuvântului strigă: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acestuia, credincioșii să-I strigăm: Cel ce Te-ai arătat, Dumnezeule, spre a noastră mântuire, mărire Ție.

.

Prohimenul, vers 4

Glasul Domnului peste ape strigă: gătiți calea Domnului.

Stih: Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului mărire și cinste.

.

Paremia

Din Prorocia lui Isaia (12, 3-6), citire:

Acestea zice Domnul: Veţi scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii Şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi numele Lui, vestiţi printre neamuri lucrările Lui, daţi de ştire că înalt este numele Lui! Cântaţi în strune pe Domnul, căci El a făcut fapte strălucite! Să ştie aceasta tot pământul! Săltaţi şi vă veseliţi locuitori ai Sionului, căci mare este în mijlocul vostru Sfântul lui Israel!”

.

Apostolul

Din Epistola către Romani (6, 3-11) a sfântului apostol Pavel, citire:

Fraților, au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Isus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui, cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El, știind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moarta nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Isus, Domnul nostru.

.

Evanghelia de la Marcu: (1, 9-11)

În zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Spiritul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.

.

Apoi citețul zice:

Degrab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte; ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru mărirea numelui Tău. Doamne, mântuiește-ne pe noi și curățește păcatele noastre, pentru numele Tău.

Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

.

Condacul, vers 4:

La apele Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan: Nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi-zidit.

.

Doamne, îndură-Te spre noi. ( de 40 de ori)

Și rugăciunea:

Cel ce în tot rimpul și în toată ora, în cer și pe pământ, ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive și mult-Îndurate; Care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești; Care chemi pe toți la mântuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie; Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește; trupurile curățește; cugetele îndreptează; gândurile curățește și ne mântuiește pe noi de tot necazul, de rele și de durere. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

.

Doamne, îndură-Te spre noi. (de trei ori)

Mărire… Și acum…,

Ceea ce ești mai onorată decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, binecuvântează părinte:

Preotul:

Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.

.

Și rugăciunea aceasta:

Dumnezeule și Doamne al puterilor și Ziditor a toată făptura, Care pentru milostivirea milei Tale celei neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Isus Hristos, L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru și, prin cinstită crucea Lui, zapisul păcatelor noastre l-ai rupt și ai biruit cu dânsa stăpâniile și puterile întunericului, Însuți Stăpâne, Iubitorule de oameni, primește aceste rugăciuni de mulțumire și de cerere ale noastre, ale păcătoșilor, și ne mântuiește pe noi de toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare și întunecată, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți care caută să ne facă nouă rău. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri rele, ci cu dorirea Ta hrănește sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna căutând și cu lumina cea de la Tine povățuiți fiind, la Tine, Lumina cea neapropiată și pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumire Ție să înălțăm, Tatălui celui fără de început, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

.

Ora a IX-a

.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Cristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

.

Psalmul 92

Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare, mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.

.

Psalmul 113

La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns-a Iuda sfinţirea Lui, Israel stăpânirea Lui. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor. Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie Iordane, că te-ai întors înapoi? Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca mieii oilor? De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?” Dar Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti: Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea; urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi; mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este. Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri! Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac.

.

Psalmul 85

Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu. Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine. Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea ţie între dumnezei, Doamne şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta, Doamne şi vor slăvi numele Tău. Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu. Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău. Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat. Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi mântuieşte pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Mărire… Și acum…, Aliluia (de trei ori)

.

Doamne, îndură-Te spre noi (de trei ori)

Mărire…, și se citește troparul:

Întorsu-s-a înapoi, oarecând, râul Iordanului, prin cojocul lui Elisei, înălțându-se Ilie; și apele s-au despărțit într-o parte și într-alta și i s-a făcut lui uscată calea cea udă, spre închipuirea botezului, prin care noi trecem cu adevărat curgerea vieții celei trecătoare. Hristos S-a arătat la Iordan să sfințească apele.

.

Și acum…, a Născătoarei:

Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta; arată iubirea Ta de oameni, Milostive; primește pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine; care se roagă pentru noi, și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

.

Apoi se cântă aceste stihiri, versul 7:

Spaimă era a vedea pe Făcătorul cerului și al pământului gol fiind în râu și botez luând ca un om, de la slugă, spre mântuirea noastră; și cetele îngerești s-au mirat cu frică și cu bucurie; cu care neînchinăm Ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. (de două ori fără stih).

.

Stih: Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic.

Pe versul 2:

Când a văzut Înaintemergătorul pe Domnul măririi venind către sine, a strigat: Iată, Cel ce mântuiește lumea din stricăciune a venit; iată, Cel ce ne mântuiește pe noi din necaz; iată, Cel ce dăruiește iertare păcatelor pe pământ din Fecioară curată a venit, pentru milă. Și în loc de robi, fii ai lui Dumnezeu se face. Și în locul întunericului, luminează omenirea prin apa dumnezeiescului Său botez. Deci veniți cu un glas să-L mărim pe Dânsul, împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt.

.

Stih: Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat.

Când a văzut Înaintemergătorul pe Domnul măririi venind către sine, a strigat: Iată, Cel ce mântuiește lumea din stricăciune a venit; iată, Cel ce ne mântuiește pe noi din necaz; iată, Cel ce dăruiește iertare păcatelor pe pământ din Fecioară curată a venit, pentru milă. Și în loc de robi, fii ai lui Dumnezeu se face. Și în locul întunericului, luminează omenirea prin apa dumnezeiescului Său botez. Deci veniți cu un glas să-L mărim pe Dânsul, împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt.

.

Mărire…, vers 5:

Mâna ta care s-a atins de preacuratul creștet al Stăpânului (de trei ori) și prin al cărui deget pe Dânsul L-ai arătat nouă, înalț-o către Dânsul pentru noi, Botezătorule, ca cel ce ai îndrăzneală multă; pentru că mai mare decât toți prorocii ești mărturisit de Dânsul. Și iarăși, ochii tăi care au văzut pe Preasfântul Spirit coborându-Se în chip de porumb, ridică-i către Dânsul, Botezătorule, milostiv nouă făcându-L. Și vino de stai împreună cu noi, pecetluind cântarea (de trei ori); și începând Înainteprăznuirea.

.

Și acum…,

Mâna ta care s-a atins de preacuratul creștet al Stăpânului (de trei ori) și prin al cărui deget pe Dânsul L-ai arătat nouă, înalț-o către Dânsul pentru noi, Botezătorule, ca cel ce ai îndrăzneală multă; pentru că mai mare decât toți prorocii ești mărturisit de Dânsul. Și iarăși, ochii tăi care au văzut pe Preasfântul Spirit coborându-Se în chip de porumb, ridică-i către Dânsul, Botezătorule, milostiv nouă făcându-L. Și vino de stai împreună cu noi, pecetluind cântarea (de trei ori); și începând Înainteprăznuirea.

.

Prohimenul, vers 3

Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu; de cine mă voi teme?

Stih: Domnul este scutitorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?

.

Paremia

Din prorocia lui Isaia (49, 8-15), citire:

Aşa grăieşte Domnul: „În vremea milostivirii Te voi asculta şi în vremea mântuirii Te voi ajuta. Te-am făcut şi Te-am hotărât Legământ al poporului, ca să aşezi rânduială în ţară şi să dai fiecăruia moştenirile nimicite!” Ca să zici celor robiţi: „Ieşiţi!” şi celor care sunt în întuneric: „Veniţi la lumină!” Ei vor paşte oriunde pe calea lor şi pe toate povârnişurile va fi păşunea lor. Nu le va fi nici foame, nici sete, soarele şi vântul cel arzător nu-i va atinge, că Cel Care se va milostivi de ei va fi Povăţuitorul lor şi îi va îndrepta către izvoare de apă. Voi preface toţi munţii Mei în drumuri şi cărările Mele vor fi bine gătite. Iată că unii vin din ţinuturi depărtate, de la miazănoapte, de la apus, iar alţii din ţara Sinim.

Săltaţi, ceruri, de bucurie şi tu, pământule, bucură-te; munţilor, chiotiţi de veselie, că Domnul a mângâiat pe poporul Său şi de cei în necaz ai Lui S-a milostivit. Sionul zicea: „Domnul m-a părăsit şi Stăpânul meu m-a uitat!” Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are ea milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine, zice Domnul Atotțiitorul.

.

Apostolul

Din Epistola către Tit (2,11-14; 3,4-7), a sfântului apostol Pavel citire:

Fiule Tit, harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; și să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Isus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune. Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Spiritului Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.

.

Evanghelia de la Luca (3, 1-18):

În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: „Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase, drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. Deci zicea Ioan mulţimilor care veneau să se boteze de el: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. Şi mulţimile îl întrebau, zicând: Ce să facem deci? Răspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au spus: Învăţătorule, noi ce să facem? El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră. Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se toţi despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva el este Hristosul? A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Spirit Sfânt şi cu foc, a Cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins. Încă şi alte multe îndemnând, propovăduia poporului vestea cea bună.

.

Apoi citețul zice:

Nu ne da pe noi până în sfârșit, pentru numele Tău cel sfânt, și nu strica făgăduința Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și pentru Israel sfântul Tău.

.

Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Condacul, vers 4:

În apele Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan: nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi-zidit.

.

Doamne îndură-Te spre noi. (de 40 de ori)

Și rugăciunea:

Cel ce în tot timpul și în toată ora, în cer și pe pământ, ești închinat și preamărit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive și mult-Îndurate; Care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești; Care chemi pe toți la mântuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie; Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ora aceasta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește; trupurile curățește; cugetele îndreptează; gândurile curățește și ne mântuiește pe noi de tot necazul, de rele și de durere. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința măririi Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Doamne, îndură-Te spre noi. (de trei ori)

Mărire… Și acum…,

Ceea ce ești mai onorată decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului, binecuvântează părinte:

Preotul:

Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.

.

Și rugăciunea aceasta:

Stăpâne Doamne, Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui bine-cunoscător intrarea în rai i-ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi, păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, că am greșit și fărădelegi am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei bunătății Tale. Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pe noi pentru sfânt numele Tău, că s-au stins întru deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne pe noi din mâna potrivnicului, iartă-ne nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc pe Tine, Hristoase, Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

.

Obednița

Adică rugăciunea mesei

.

Psalmul 102

Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

Mărire…

.

Psalmul 145

Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte adevărul în veac; Cel ce face judecată celor năpăstuiţi, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi; Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte pe cei drepţi; Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde. Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.

.

Și acum…

Unule-Născut, Fiule si Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit, pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; Care neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt, mântuiește-ne pe noi.

.

Fericirile:

Întru împărăția Ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.

Fericiți cei săraci cu spiritul, că a acelora este împărăția cerurilor.

Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

Fericiţi cei milostivi, că aceia milă vor afla.

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.

Fericiţi sunteţi când vă vor batjocori şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, pentru Mine.

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

Mărire… Și acum…

Pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta.

Pomenește-ne pe noi, Stăpâne, când vei veni întru împărăția Ta.

Pomenește-ne pe noi, Sfinte, când vei veni întru împărăția Ta.

Ceata cerească Te laudă pe Tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

Stih: Apropiați-vă de Dânsul și vă veți lumina și fețele voastre nu se vor rușina.

Ceata cerească Te laudă pe Tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

.

Mărire…

Ceata sfinților îngeri și a arhanghelilor, cu toate cereștile puteri Te laudă pe Tine și zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta.

Și acum…

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi într-unul Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va veni cu mărire să judece viii şi morţii; a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi în Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin proroci.

Într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viaţa veşnică ce va să fie. Amin.

.

Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, greșelile noastre cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucrul și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiință, cele din noapte și din zi, cele cu mintea și cu gândul, toate ni le iartă nouă, ca un bun și de oameni iubitor.

Apoi Tatăl nostru…

Condacul, vers 3:

La apele Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan: Nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi-zidit.

.

Doamne îndură-Te spre noi (de 12 ori).

Și rugăciunea:

Preasfântă Treime, Stăpânie de o ființă, Împărăție nedespărțită, Ceea ce ești pricina tuturor bunătăților, fii binevoitoare și mie, păcătosului: întărește și înțelepțește inima mea și șterge toată întinăciunea mea. Luminează gândul meu, ca totdeauna să Te măresc și să Te laud și să mă închin Ție și să zic: Unul Sfânt, Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. (de trei ori)

Mărire… Și acum…

Psalmul 33

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească. Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi; cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor. Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

Mărire… Și acum…

.

Și încheierea:

P.: Mărire Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.

C.: Mărire…, Și acum…. Doamne, îndură-te…, (de 3 ori). Părinte binecuvântează.

P.: Cel ce în Iordan, de la Ioan, a binevoit a se boteza, Cristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Maicii Sale, ale Sfinților măriților și întrutot lăudaților Apostoli și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.

Strana: Amin.

.

Se cuvine a ști că:

Rânduiala celor patru Ore Împărătești se celebrează dimineața, așa cum este redată mai sus, fără a se face pauză între ele. Observăm cu doar prima Oră are formulă de binecuvântare. Aceasta pentru faptul că, după masa, în jurul orei 14 se celebrează Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia.

De se va întâmpla Ajunul Botezului sâmbăta sau duminica, se săvârșește în acea zi, la vremea sa, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar Liturghia marelui Vasile se săvârșește a doua zi: adică în însăși ziua sărbătorii.

Iar dacă se va întâmpla Ajunul Botezului sâmbătă sau duminică, atunci vineri nu se face Liturghie, ci se citesc numai Ceasurile și Vecernia la vremea lor.

.

.