Scrisoare apostolică a Sfântului Părinte Papa Francisc
Candor lucis aeternae
în al VII-lea centenar al morții lui Dante Alighieri
25 martie 2021

Strălucirea luminii veșnice, cuvântul lui Dumnezeu a luat trup din Fecioara Maria când ea a răspuns „iată-mă” la vestea îngerului (cf. Lc 1,38). În ziua în care liturgia celebrează acest mister inefabil este și deosebit de semnificativ pentru aventura istorică și literară a marelui poet Dante Alighieri, profet de speranță și martor al setei de infinit înnăscute în inima omului. De aceea, la această aniversare doresc să mă unesc și eu cu numerosul cor al celor care vor să cinstească amintirea sa în al VII-lea centenar al morții.

De fapt, la 25 martie, la Florența începea anul conform calculării ab Incarnatione. Această dată, apropiată de echinocțiul de primăvară și în perspectiva pascală, era asociată fie la crearea lumii fie la răscumpărarea realizată de Cristos pe cruce, început al noii creații. De aceea, ea, în lumina cuvântului întrupat, invită să contemplăm planul de iubire care este însăși inima și izvorul inspirator al celei mai celebre opere a poetului, Divina Comedie, în al cărei ultim imn evenimentul Întrupării este amintit de Sfântul Bernard cu aceste versuri celebre: „În sânul tău s-aprinse-acel amor / a cui căldură-n pace de vecie / ne crește floarea ăstui sfânt popor” (Par. XXXIII, 7-9)[*].

Deja în Purgatorul Dante reprezenta, sculptată pe o prăpastie stâncoasă, scena Bunei Vestiri (X, 34-37.40-45).

Așadar, nu poate lipsi, în această circumstanță, glasul Bisericii care se asociază la comemorarea unanimă a omului și a poetului Dante Alighieri. Mult mai bine decât alții, el a știut să exprime, cu frumusețea poeziei, profunzimea misterului lui Dumnezeu și al iubirii. Poemul său, exprimare preaînaltă a geniului uman, este rod al unei inspirații noi și profunde, de care poetul este conștient când vorbește despre el ca despre „poemul sacru / cui și pământ și cer sprijin îi dară” (Par. XXV, 1-2).

Cu această scrisoare apostolică doresc să unesc glasul meu cu cele ale predecesorilor mei care l-au onorat și l-au celebrat pe poet, îndeosebi cu ocazia aniversărilor nașterii sau ale morții, așa încât să-l propună din nou atenției Bisericii, universalității credincioșilor, studioșilor de literatură, teologilor, artiștilor. Voi aminti pe scurt aceste intervenții, focalizând atenția asupra pontifilor din ultimul secol și asupra documentelor lor de importanță mai mare.

1. Cuvintele Pontifilor Romani din ultimul secol despre Dante Alighieri

În urmă cu un secol, în 1921, cu ocazia celui de-al VI-lea centenar al morții poetului, Benedict al XV-lea, adunând ideile reieșite în pontificatele precedente, îndeosebi ale lui Leon al XIII-lea și Sfântul Pius al X-lea, comemora aniversarea dantescă fie cu o scrisoare enciclică[1], fie promovând lucrări de restaurare a bisericii din Ravenna „San Pietro Maggiore”, numită popular „Sfântul Francisc”, unde a fost celebrată înmormântarea lui Alighieri și în a cărei zonă de cimitir el a fost îngropat. Papa, apreciind multele inițiative menite să dea solemnitate aniversării, revendica dreptul Bisericii, „care i-a fost mamă”, de a fi protagonistă în aceste comemorări, onorându-l pe „al său” Dante[2]. Deja în scrisoarea către arhiepiscopul de Ravenna, mons. Pasquale Morganti, cu care aproba programul celebrărilor centenare, Benedict al XV-lea motiva astfel adeziunea sa: „În afară de asta (și acest lucru este mai important) se adaugă o anumită motivație deosebită pentru care considerăm că trebuie celebrată aniversarea sa solemnă cu recunoștință cuvenită și cu mare participare a poporului, pentru faptul că Alighieri este al nostru. […] De fapt, cine va putea nega că Dante al nostru a alimentat și a întărit flacăra geniului și virtutea poetică inspirându-se din credința catolică, în așa fel încât a cântat într-un poem aproape divin misterele sublime ale religiei?”[3].

Într-un moment istoric marcat de sentimente de ostilitate față de Biserică, pontiful reafirma, în enciclica amintită, apartenența poetului la Biserică, „unirea intimă a lui Dante cu această Catedră a lui Petru”; mai mult, afirma că opera sa, deși fiind exprimare a „vastității și subtilității minunate a geniului său”, lua „puternic elan de inspirație” chiar din credința creștină. Pentru aceasta, continua Benedict al XV-lea, „în el nu trebui admirată numai marea înălțime a geniului său, ci și vastitatea temei pe care religia divină a oferit-o cântului său”. Și îi țesea elogiul, răspunzând indirect celor care negau sau criticau matricea religioasă a operei sale: „Respiră în Alighieri aceeași evlavie care este în noi; credința sa are aceleași sentimente. […] Acesta este elogiul său principal: de a fi un poet creștin și de a fi cântat cu accente aproape divine idealurile creștine ale căror frumusețe și strălucire le contempla cu tot sufletul”. Opera lui Dante – continua pontiful – este un exemplu elocvent și valabil pentru „a demonstra cât este de fals că supunerea minții și inimii față de Dumnezeu taie aripile geniului, în timp ce îl stimulează și îl înalță”. Pentru aceasta, mai susținea papa, „învățăturile lăsate nouă de Dante în toate operele sale, dar în special în triplul său poem” pot folosi „ca ghid foarte valabil pentru oamenii din timpul nostru” și îndeosebi pentru studenți și studioși, pentru că „el, compunând poemul său, n-a avut alt scop decât să-i ridice pe muritori din starea de mizerie, adică din păcat, și de a-i conduce la starea de fericire, adică a harului divin”.

Cu al VII-lea centenar al nașterii, în 1965, se leagă, în schimb, diferitele intervenții ale Sfântului Paul al VI-lea. La 19 septembrie, el a dăruit o cruce aurită pentru a îmbogăți micul templu din Ravenna care păstrează mormântul lui Dante, până atunci lipsit „de un astfel de semn de religie și de speranță”[4]. La 14 noiembrie a trimis la Florența, pentru ca să fie montată în Baptisterul de la „Sfântul Ioan” o coroană de dafin de aur. În sfârșit, la încheierea lucrărilor Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, a voit să dăruiască părinților conciliari o ediție artistică a Divinei Comedii. Însă mai ales a onorat amintirea marelui poet cu scrisoarea apostolică Altissimi cantus[5], în care reafirma legătura puternică dintre Biserică și Dante Alighieri: „Dacă ar vrea cineva să întrebe, de ce Biserica catolică, prin voința conducătorului său vizibil, se îngrijește să cultive amintirea și să celebreze gloria poetului florentin, este ușor răspunsul nostru: deoarece, printr-un drept particular, Dante este al nostru! Al nostru, vrem să spunem al credinței catolice, pentru că totul respiră iubire față de Cristos; al nostru pentru că a iubit mult Biserica, ale cărei glorii le-a cântat; și al nostru pentru că a recunoscut și a venerat în Pontiful Roman pe Vicarul lui Cristos”.

Însă acest drept, continua papa, departe de a autoriza atitudini triumfaliste, reprezintă și o angajare: „Dante este al nostru, putem să repetăm; și afirmăm asta nu pentru a face din el trofeu ambițios de glorie egoistă, cât mai degrabă pentru a ne aminti nouă înșine obligația de a-l recunoaște ca atare și de a explora în opera sa comorile inestimabile ale gândirii și sentimentului creștin, convinși fiind că numai cel care pătrunde în sufletul religios al poetului suveran poate înțelege și gusta profund bogățiile spirituale minunate”. Și această angajare nu scutește Biserica de a primi și cuvintele de critică profetică rostite de poet față de cel care trebuia să vestească evanghelia și să nu se reprezinte pe sine însuși, ci pe Cristos: „Nici nu deranjează să amintim că glasul lui Dante s-a ridicat biciuitor și sever împotriva mai multor Pontifi Romani și a avut mustrări față de instituții ecleziastice și față de persoane care au fost slujitori și reprezentanți ai Bisericii”; totuși, apare clar că „aceste atitudini severe ale sale n-au zdruncinat niciodată credința sa catolică fermă și afecțiunea sa filială față de Sfânta Biserică”.

Apoi, Paul al VI-lea ilustra caracteristicile care fac din poemul dantesc un izvor de bogății spirituale la îndemâna tuturor: „Poemul lui Dante este universal: în lărgimea sa imensă, îmbrățișează cer și pământ, veșnicie și timp, misterele lui Dumnezeu și evenimentele oamenilor, învățătura sacră și cea inspirată din lumina rațiunii, datele experienței personale și amintirile istoriei”. Însă mai ales găsea finalitatea intrinsecă în opera dantescă și îndeosebi în Divina Comedie, finalitate care nu este mereu apreciată și evaluată în mod clar: „Scopul Divinei Comedii este în primul rând practic și transformator. Nu-și propune numai să fie poetic frumoasă și moral bună, ci în măsură să-l schimbe radical pe om și de a-l duce de la dezordine la înțelepciune, de la păcat la sfințenie, de la mizerie la fericire, de la contemplarea cutremurătoare a iadului la cea beatificatoare a paradisului”.

Papa avea la inimă, într-un moment istoric dens de tensiuni între popoare, idealul păcii și găsea în opera poetului o reflecție prețioasă pentru a o promova și a o provoca: „Această pace a fiecăruia, a familiilor, a națiunilor, a consorțiului uman, pace internă și externă, pace individuală și publică, liniște a ordinii, este tulburată și zdruncinată, pentru că sunt călcate în picioare evlavia și dreptatea. Și pentru a restaura ordinea și mântuirea sunt chemat să acționeze în armonie credința și rațiunea, Beatrice și Virgiliu, Crucea și Acvila, Biserica și Imperiul”. În această linie definea astfel opera poetică în perspectiva păcii: „Poem al păcii este Divina Comedie: cântare lugubră a păcii pierdute pentru totdeauna este Infernul, cântare dulce a păcii sperate este Purgatoriul, cântarea triumfală de pace posedată veșnic și pe deplin este Paradisul„.

În această perspectivă, continua pontiful, Comedia „este poemul îmbunătățirii sociale în cucerirea unei libertăți, care este scutirea de aservire a răului și care ne conduce să-l găsim și să-l iubim pe Dumnezeu […] practicând un umanism, ale cărui calități le considerăm bine clarificate”. Însă Paul al VI-lea reafirma ulterior care erau calitățile umanismului dantesc: „În Dante toate valorile umane (intelectuale, morale, afective, culturale, civile) sunt recunoscute, preamărite; și ceea ce este foarte important de afirmat este că această apreciere și onoare are loc în timp cel el se adâncește în divin, când contemplația ar fi putut să zădărnicească elementele pământești”. De aici se naște, afirma papa, pe bună dreptate, apelativul de mare poet și definiția de divină atribuită Comediei, precum și proclamarea lui Dante ca „domn al cântării preaînalte”, în incipit al aceleași scrisori apostolice.

În afară de asta, evaluând calitățile artistice și literare extraordinare ale lui Dante, Paul al VI-lea reafirma un principiu afirmat de el de atâtea alte ori: „Teologia și filozofia au un alt raport cu frumusețea care constă în asta: că frumusețea prestând învățăturii haina sa și ornamentul său, cu dulceața cântării și vizibilitatea artei figurative și plastice, deschide drumul pentru ca învățăturile sale prețioase să fie comunicate multora. Discursurile înalte, raționamentele subtile sunt inaccesibile pentru cei umili, care sunt mulțime, înfometați și ei de pâinea adevărului: dacă nu și aceștia observă, simt și apreciază influența frumuseții, și mai ușor prin acest vehicul adevărul le strălucește și îi hrănește. Este ceea ce a înțeles și a făcut domnul cântării preaînalte, căreia frumusețea a devenit slujitoare de bunătate și adevăr, iar bunătatea materie de frumusețe”. În sfârșit, citând Comedia, Paul al VI-lea îi îndemna pe toți: „Onorați-l pe poetul preaînalt!” (Infernul IV, 80).

Din Sfântul Ioan Paul al II-lea, care de mai multe ori în discursurile sale a reluat operele marelui poet, doresc să reevoc numai intervenția din 30 mai 1985 la inaugurarea expoziției Dante în Vatican. Și el, ca Paul al VI-lea, sublinia genialitatea artistică: opera lui Dante este interpretată ca „o realitate vizualizată, care vorbește despre viața de după mormânt și despre misterul lui Dumnezeu cu forța gândirii teologice, transfigurate de strălucirea artei și a poeziei, unite împreună”. După aceea, pontiful se oprea pentru a examina un termen cheie al opere dantești: „A face transhumanță. Acesta a fost efortul suprem al lui Dante: să facă în așa fel încât greutatea umanului să nu distrugă divinul care este în noi, nici măreția divinului să nu elimine valoarea umanului. Pentru aceasta poetul a citit pe bună dreptate propria aventură personală și pe cea a întregii omeniri în cheie teologică”.

Benedict al XVI-lea a repropus adesea itinerarul dantesc, luând din operele sale idei de reflecție și de meditație. De exemplu, vorbind despre prima sa enciclică Deus caritas est, pornea chiar de la viziunea dantescă a lui Dumnezeu, în care „lumină și iubire sunt un singur lucru” pentru a repropune o reflecție a sa despre noutatea operei lui Dante: „Privirea lui Dante observă un lucru complet nou […]. Lumina veșnică se prezintă în trei cercuri cărora el se adresează cu acele versuri dense pe care le cunoaștem: «Lumină-n veci, ce numa-n tine-ți ești, / și singură te știi, și-așa știută, / etern știind, surâzi și te iubești» (Par. XXXIII, 124-126). În realitate, și mai tulburătoare decât această revelație a lui Dumnezeu drept cerc trinitar de cunoaștere și de iubire este percepția unei fețe umane – fața lui Isus Cristos – care lui Dante îi apare în cercul central al Luminii. […] Acest Dumnezeu are o față umană și – putem adăuga – o inimă umană”[6]. Papa evidenția originalitatea viziunii dantești în care se comunică poetic noutatea experienței creștine, izvorâtă din misterul Întrupării: „Noutatea unei iubiri care l-a determinat pe Dumnezeu să asume o față umană, ba chiar să asume carne și sânge, întreaga ființă umană”[7].

La rândul meu, în prima enciclică, Lumen fidei[8], am făcut referință la Dante pentru a exprima lumina credinței, citând un vers din Paradisul în care ea este descrisă ca „scânteie, / care apoi se dilată în flacără vie / și ca stea pe cer în mine scânteie” (Par. XXIV, 145-147). Pentru cei 750 de ani de la nașterea poetului, am voit să onorez amintirea sa cu un mesaj, dorind ca „figura lui Alighieri și opera sa să fie din nou înțelese și valorizate”; și propuneam să se citească Divina Comedie ca „un mare itinerar, ba chiar ca un adevărat pelerinaj, fie personal și interior, fie comunitar, eclezial, social și istoric”; de fapt, „ea reprezintă paradigma oricărei călătorii autentice în care omenirea este chemată să lase ceea ce Dante definește «punctul ce ne face-atât de răi» (Par. XXII, 151) pentru a ajunge la o nouă condiție, marcată de armonie, de pace, de fericire”[9]. Apoi am indicat figura marelui poet contemporanilor noștri, propunându-l ca „profet de speranță, vestitor al posibilității răscumpărării, eliberării, schimbării profunde a fiecărui bărbat și femeie, a întregii omeniri”[10].

În sfârșit, primind, la 10 octombrie 2020, delegația arhidiecezei de Ravenna-Cervia, cu ocazia deschiderii Anului Dantesc, și anunțând acest document, afirmam cum opera lui Dante poate și astăzi îmbogăți mintea și inima multora, mai ales tineri, care apropiindu-se de poezia sa „într-o manieră accesibilă pentru ei, întâlnesc, pe de o parte, inevitabil, toată îndepărtarea autorului și a lumii sale; și totuși, pe de altă parte, simt o rezonanță surprinzătoare”[11].

2. Viața lui Dante Alighieri, paradigmă a condiției umane

Cu această scrisoare apostolică doresc și eu să mă apropii de viața și de opera ilustrului poet pentru a percepe tocmai această rezonanță, manifestându-i fie actualitatea fie perenitatea, și pentru a percepe ale avertizări și acele reflecții care și astăzi sunt esențiale pentru toată omenirea, nu numai pentru cei care cred. De fapt, opera lui Dante este parte integrantă a culturii noastre, ne trimite la rădăcinile creștine ale Europei și Occidentului, reprezintă patrimoniul de idealuri și de valori pe care și astăzi Biserica și societatea civilă propune ca bază a conviețuirii umane, în care putem și trebuie să ne recunoaștem cu toții frați. Fără a intra în complexa aventură istorică personală, politică și judiciară a lui Alighieri, aș vrea să amintesc numai câteva momente și evenimente ale existenței sale, datorită cărora el apare extraordinar de aproape de atâția contemporani ai noștri și care sunt esențiale pentru a înțelege opera sa.

De orașul Florența, unde s-a născut în 1265 și în care s-a căsătorit cu Gemma Donati dând naștere la patru copii, a fost legat mai întâi de un puternic simț de apartenență care, însă, din cauza neînțelegerilor politice, în timp s-a transformat în contrast deschis. Totuși, n-a dispărut niciodată în el dorința de a se întoarce acolo, nu numai datorită afectului pe care oricum a continuat să-l aibă față de orașul său, ci mai ales pentru a fi încorporat poet acolo unde a primit botezul și credința (cf. Par. XXV, 1-9). În titlul unor Scrisori (III, V, VI și VII) Dante se definește „florentinus et exul inmerituss”, în timp ce în a XIII-a, adresată lui Cangrande della Scala, precizează „florentinus natione non moribus”. El, guelf de parte albă, ajunge implicat în conflictul dintre guelfi și ghibelini, dintre guelfi albi și negri, și după ce a ocupat funcții publice tot mai importante, devenind chiar prior, datorită evenimentelor politice adverse, în 1302, este exilat timp de doi ani, interzis de la funcțiile publice și condamnat la plata unei amenzi. Dante refuză verdictul după părerea lui nedrept, iar procesul față de el devine și mai sever: exil perpetuu, confiscarea bunurilor și condamnare la moarte în caz de întoarcere în patrie. Astfel începe aventura dureroasă a lui Dante, care căuta în zadar să se poată întoarce în Florența sa iubită, pentru care a luptat cu pasiune.

El devine astfel exilatul, „pelerinul gânditor”, căzut într-o condiție de „sărăcie dureroasă” (Banchetul, I, III, 5) care îl determină să caute refugiu și protecție la câteva puteri locale, între care Scaligeri din Verona și Malaspina în Lunigiana. În cuvintele lui Cacciaguida, strămoș al poetului, se percep amărăciunea și descurajarea din această nouă condiție: „Lăsa-vei tot ce-n lumea ta cea vie / ți-e lucru drag și-a tristei exilări / săgeată primă asta o să-ți fie. / Vedea-vei tu cerșită pe cărări / ce pâine-aduni, și cât de-amară cale / să urci și să cobori străine scări” (Par. XVII, 55-60).

După aceea, neacceptând condițiile umilitoare ale unei amnistii care avea să-i permită întoarcerea la Florența, în 1315 este din nou condamnat la moarte, de data aceasta împreună cu fiii săi adolescenți. Ultima etapă a exilului său a fost Ravenna, unde a fost primit de Guido Novello da Polenta, și unde a murit, întorcându-se dintr-o misiune la Veneția, la vârsta de 56 de ani, în noaptea dintre 13-14 septembrie 1321. Înmormântarea sa într-o arcă la „San Pietro Maggiore”, în spatele zidului extern al vechii mănăstiri franciscane, a fost transferată în alăturatul mic templu din secolul al XVIII-lea, unde, după evenimente zbuciumate, în 1865 au fost reașezate rămășițele sale pământești. Locul este și astăzi destinație a nenumărați vizitatori și admiratori a marelui poet, părinte al limbii și literaturii italiene.

În exil, iubirea față de orașul său, trădat de „nemernicii florentini” (Ep. VI, 1), s-a transformat în nostalgie tristă. Dezamăgirea profundă datorită căderii idealurilor sale politice și civile, împreună cu peregrinarea dureroasă dintr-un oraș în altul în căutare de refugiu și sprijin nu sunt străine de opera sa literară și poetică, ba chiar constituie rădăcina sa esențială și motivația de fond. Când Dante descrie pelerinii care pornesc la drum pentru a vizita locurile sfinte, reprezintă într-un fel condiția sa existențială și manifestă cele mai intime sentimente ale sale: „Deh, pelerini care gânditori mergeți…” (Vita Nova, 29 [XL (XLI), 9], v. 1). Motivul revine de mai multe ori, ca în versul din Purgatoriul: „Hagiii-ngândurați când întâlnesc / în drum persoane lor necunoscute / să-ntorc a le privi, dar nu s-opresc” (XXIII, 16-18). Melancolia chinuitoare a lui Dante pelerin și exilat se percepe și în versurile celebre din al VIII-lea Cânt din Purgatoriul: „Era pe timpul care-aduce dor / și inima-n vâslași de jale-o frânge, / în ziua când le-au zis «drum bun» ai lor” (VIII, 1-3).

Dante, reflectând profund asupra situației sale personale de exil, de incertitudine radicală, de fragilitate, de mobilitate continuă, o transformă, sublimând-o, într-o paradigmă a condiției umane, care se prezintă ca un drum, mai întâi interior decât exterior, care nu se oprește niciodată până când nu ajunge la țintă. Astfel, ne întâlnim cu două teme fundamentale ale întregii opere dantești: punctul de plecare al fiecărui itinerar existențial, dorința, înnăscută în sufletul uman, și punctul de sosire, fericirea, dată de vederea Iubirii care este Dumnezeu.

Marele poet, deși trăiește evenimente dramatice, triste și neliniștitoare, nu se resemnează niciodată, nu piere, nu acceptă să suprime dorința de plinătate și de fericire care este în inima sa, cu atât mai puțin nu se resemnează să cedeze în fața nedreptății, a ipocriziei, a aroganței puterii, a egoismului care face lumea noastră „punctul ce ne face-atât de răi” (Par. XXII, 151).

3. Misiunea poetului, profet de speranță

Așadar, Dante, recitind mai ales în lumina credinței propria viață, descoperă și vocația și misiunea încredințate lui, prin care, în mod paradoxal, din om aparent falit și dezamăgit, păcătos și descurajat, se transformă în profet de speranță. În Epistola către Cangrande della Scala clarifică, printr-o limpezime extraordinară, finalitatea operei sale, care nu se mai realizează și nu se mai explică prin acțiuni politice sau militare, ci grație poeziei, artei cuvântului care, adresat tuturor, poate să-i schimbe pe toți: „Trebuie spus pe scurt că scopul întregului și al părții este de a înlătura pe viețuitorii în această viață de la o stare de mizerie și a-i conduce la o stare de fericire” (XIII, 39 [15]). Această finalitate pune în mișcare un drum de eliberare de orice formă de mizerie și de degradare umană („pădurea întunecată”) și în același timp indică ținta ultimă: fericirea, înțeleasă fie ca plinătate de viață în istorie fie ca fericire veșnică în Dumnezeu.

Dante este mesager, profet și martor al acestui scop dublu, al acestui program temerar de viață, întărit în misiunea sa de Beatrice: „Dar rău condusei lumi spre-a-i face-un bine / privește-acum spre car și vezi, iar când / vei fi iar sus, să scrii ce vezi că vine” (Purg. XXXII, 103-105). Și Cacciaguida, strămoșul său, îl îndeamnă să nu renunțe la misiunea sa. Poetului, care amintește pe scurt drumul său în cele trei împărății din lumea de dincolo, și care exprimă dificultatea de a comunica acele adevăruri care fac rău, care sunt incomode, ilustrul strămoș îi răspunde: „Câți au murdară conștiință, / printr-alte infamii sau printr-a lor, / oricând simți-vor aspr-a ta sentință” (Par. XVII, 124-129). O incitare identică de a trăi curajos misiunea sa profetică este adresată lui Dante în Paradisul de Sfântul Petru, acolo unde apostolul, după o invectivă teribilă împotriva lui Bonifaciu al VIII-lea, așa se adresează poetului: „Iar tu, acel ce iar vei merge de-unde / veniși în lut, acestea să le spui, / și ce n-ascund nici eu, nici tu n-ascunde” (XXVII, 64-66).

În misiunea profetică a lui Dante se inserează, astfel, și denunțarea și critica față de acei credincioși, fie pontifi fie simpli credincioși, care trădează adeziunea la Cristos și transformă Biserica într-un instrument pentru propriile interese, uitând spiritul Fericirilor și caritatea față de cei mici și cei săraci și idolatrizând puterea și bogăția: „Stăpâni oricărui bun păstrat de-altar / îi sunt ce pe la uși colindă, / dar nu cumetrii-ori alt orice tâlhar” (Par. XXII, 82-84). Însă prin cuvintele Sfântului Pier Damiani, ale Sfântului Benedict și ale Sfântului Petru, poetul, în timp ce denunță corupția unor sectoare ale Bisericii, devine purtător de cuvânt al unei reînnoiri profunde și invocă Providența pentru ca s-o favorizeze și s-o facă posibilă: „Ci ’nalt Prevăzul, cel ce-a susținut / prin Scipio gloria Romei, va răspunde / curând, cred eu, cu ajutorul vrut” (Par. XXVII, 61-63).

Dante exilat, pelerin, fragil, însă acum întărit de experiența profundă și intimă care l-a transformat, renăscut grație viziunii care din adâncurile iadului, din condiția umană cea mai degradată, l-a înălțat la însăși vederea lui Dumnezeu, se prezintă, așadar, ca mesager al unei noi existențe, ca profet al unei noi omeniri care tânjește la pace și la fericire.

4. Dante cântător al dorinței umane

Dante știe să citească în profunzime inima umană și în toți, și în figurile mai netrebnice și neliniștitoare, știe să observe o scânteie de dorință pentru a ajunge la o oarecare fericire, o plinătate de viață. El se oprește să asculte sufletele pe care le întâlnește, dialoghează cu ele, le interoghează pentru a se întruchipa și a participa la chinurile lor sau la fericirea lor. Poetul, pornind de la propria condiție personală, devine astfel interpret al dorinței fiecărei ființe umane de a continua drumul până când se ajunge la destinația finală, până când nu s-a găsit adevărul, răspunsul la motivațiile existenței, până când, așa cum afirma deja Sfântul Augustin[12], inima nu găsește odihnă și pace în Dumnezeu.

În Banchetul analizează propriul dinamism al dorinței: „Dorința supremă a fiecărui lucru, în mai întâi dată de natură, este întoarcerea la începutul său. Și dat fiind că Dumnezeu este începutul sufletelor noastre […], acest suflet dorește cel mai mult să se întoarcă la acela. Și așa ca peregrin care merge pe o cale pe care n-a fost niciodată, care orice casă pe care o vede de departe crede că este un han, și negăsind că este asta, își îndreaptă credința spre alta, și astfel din casă în casă, așa încât ajunge la han; tot așa sufletul nostru, nemulțumit la sfârșitul binelui său suprem, și totuși, orice lucru vede că apare în sine că are vreun bine, crede că este așa” (IV, XII, 14-15).

Itinerarul lui Dante, îndeosebi cel ilustrat în Divina Comedie, este cu adevărat drumul dorinței, al nevoii profunde și interioare de a schimba propria viață pentru a putea ajunge la fericire și astfel a-i arăta drumul celui care se află, ca și el, într-o „pădure întunecată” și a rătăcit „calea dreaptă”. În afară de asta, apare semnificativ că, încă de la prima etapă a acestui parcurs, călăuza sa, marele poet latin Virgiliu, îi indică ținta la care trebuie să ajungă, stimulându-l să nu cedeze în fața fricii și a oboselii: „Dar tu-ntr-acest amar de ce revii? / De ce nu sui pe dealul desfătării, / că-i scop și cauz-oricărei bucurii?” (Inf. I, 76-78).

5. Poet al milostivirii lui Dumnezeu și al libertății umane

Este vorba de un drum neiluzoriu sau utopic, ci realist și posibil, în care toți se pot insera, pentru că milostivirea lui Dumnezeu oferă mereu posibilitatea de a se schimba, de a se converti, de a se regăsi și a regăsi calea spre fericire. În această privință, sunt semnificative câteva episoade și personaje din Comedie, care manifestă că nimănui pe pământ nu-i este închisă această cale. Iată, de exemplu, împăratul Traian, păgân dar situat în paradis. Dante justifică astfel această prezență: „Celorum regnum violență pate / prin cald amor și vrerea cum sperează, / cari vrerea cea divin-o pot abate. / Dar nu cum om pe om îl asuprește, / ci-nvinge-așa că rabdă-a fi victimă / și,-nvins apoi, prin milă biruiește” (Par. XX, 94-99). Gestul de caritate al lui Traian față de o „vădană” (45), sau „oftare” de căință vărsată în momentul morții de Buonconte da Montefeltro (Purg. V, 107) nu numai că arată milostivirea infinită a lui Dumnezeu, ci confirmă că ființa umană poate alege mereu, cu libertatea sa, care cale să urmeze și care soartă să merite.

În această lumină, este semnificativ regele Manfredi, situat de Dante în purgatoriu, care reevocă astfel propriul sfârșit și verdictul divin: „Când fui ucis de două răni mortale, / plângând mă detei rob Celui ce vrea / cu drag să ierte-oricui orice greșește. / Păcate-avui cumplite-n viața mea, / dar largi sunt brațele eternei Mile, / încât cuprind pe-oricâți se-ntorc la ea” (Purg. III, 118-123). Aproape pare că se observă figura tatălui din parabola evanghelică, având brațele deschise gata să-l primească pe fiul risipitor care se întoarce la el (cf. Lc 15,11-32).

Dante devine apărător al demnității fiecărei ființe umane și al libertății drept condiție fundamentală fie a alegerilor de viață fie a credinței însăși. Destinul veșnic al omului – sugerează Dante relatându-ne istoriile atâtor personaje, ilustre sau mai puțin cunoscute – depinde de alegerile sale, de libertatea sa: chiar și gesturile zilnice și aparent nesemnificative au o însemnătate care merge dincolo de timp, sunt proiectate în dimensiunea veșnică. Cel mai mare dar al lui Dumnezeu oferit omului pentru ca să poată ajunge la ținta ultimă este tocmai libertatea, așa cum afirmă Beatrice: „Supremul dar ce-n noi, din milă,-l puse / Cel Sfânt, creând, cu larga-I bunătate / și însuși Lui, cel mai conform Îi fuse, / aceasta este-a vrerii libertate” (Par. V, 19,22). Nu sunt numai afirmații retorice și vagi, deoarece provin din existența celui care cunoaște prețul libertății: „El caută libertatea, scumpul dar, / cum cel ce-i moare ei o știe bine” (Purg. I, 71-72).

Însă libertatea, ne amintește Alighieri, nu este scop în sine, este condiție pentru a urca încontinuu, iar parcursul în cele trei împărății ne ilustrează plastic tocmai această urcare, până când atinge cerul, până când ajunge la fericirea deplină. „Dorul” (Par. XXII, 61), provocat de libertate, nu se poate stinge decât în fața țintei, a viziunii ultime și a fericirii: „Și-aproape-acum de ținta tuturor / dorințelor, așa cum mi se scrise / am stins văpaia multului meu dor” (Par. XXXIII, 46-48). Dorința devine apoi și rugăciune, implorare, mijlocire, cânt care însoțește și marchează itinerarul dantesc, așa cum rugăciunea liturgică ritmează orele și momentele zilei. Parafrazarea lui Tatăl Nostru pe care o propune poetul (cf. Purg. XI, 1-21) împletește textul evanghelic cu trăirea personală, cu dificultățile și suferințele sale: „Și vie-ți pacea-mpărăției sfinte, / căci noi, spre-a o găsi, noi niciun spor / n-avem prin noi. […] Și dă-ne și-azi și-n orice zile mana / căci făr’ de ea-ntr-această grea pustie / noi haru-l căutăm și-aflăm prihana” (7-8.13-15). Libertatea celui care crede în Dumnezeu ca Tată milostiv, nu poate decât să se încredințeze Lui în rugăciune, nici de aceasta nu este deloc lezată, ci chiar este întărită.

6. Imaginea omului în vederea lui Dumnezeu

În itinerarul din Comedie, așa cum s-a subliniat deja de Papa Benedict al XVI-lea, drumul libertății și al dorinței nu poartă cu sine, cum probabil s-ar putea imagina, o reducere a umanului în concretețea sa, nu înstrăinează persoana de la ea însăși, nu anulează sau nu neglijează ceea ce a constituit existența istorică. De fapt, chiar și în Paradisul, Dante îi reprezintă pe fericiți – „albele vestminte” (XXX, 129) – în aspectul lor corporal, reevocă afectele lor și emoțiile lor, privirile lor și gesturile lor, ne arată, așadar, umanitatea în perfecțiunea sa completă de suflet și trup, prefigurând învierea trupului. Sfântul Bernard, care îl însoțește pe Dante în ultima parte a drumului, arată poetului pe copiii prezenți în ceata fericiților și îl invită să-i observe și să-i asculte: „cum poți vedea din fețele lor sfinte / ca și din a lor voci copilărești / de-asculți și de te uiți luând aminte” (XXXII, 46-48). Apare emoționant cum această arătare a fericiților în luminoasa lor umanitate integrală este motivată nu numai de sentimente de afect față de cei dragi ai lor, ci mai ales de dorința explicită de a le revedea trupurile, aspectele pământești: „de mortu-i trup atât arzându-i dorul, / nu numai pentru el, ci poate-un dor / de mame-ori tați, de toți câți îi iubiră” (XIV, 63-66).

Și în sfârșit, în centrul ultimei viziuni, în întâlnirea cu Misterul Preasfintei Treimi, Dante observă chiar o Față umană, cea a lui Cristos, a cuvântului veșnic făcut trup în sânul Mariei: „și-n clara ei și-adânca-i subzistență / văzui trei cercuri în lumina-i vie, / de trei colori și-aceeași continență […]. Rotirea ta ce-n tine conținută / ca și-un reflex de raze se părea / puțin de mine-n jur când fu văzută, / păru-n coloarea proprie ce-avea / că-n ea al nostru chip îl zugrăvește” (XXXIII, 115-117.127-131). Numai în visio Dei se potolește dorința omului și se termină tot drumul său obositor: „de n-ar fi fost de-un fulger luminată / puterea mea și-i stinse-avutul dor. / Înaltul vis se rupse-aici deodată” (140-142).

Misterul Întrupării, pe care-l celebrăm astăzi, este adevăratul centru inspirator și nucleul esențial al întregului poem. În el se realizează ceea ce Părinții Bisericii numeau „divinizare”, admirabile commercium, schimbul minunat prin care, în timp ce Dumnezeu intră în istoria noastră făcându-se trup, ființa umană, cu trupul său, poate intra în realitatea divină, simbolizată de ceata fericiților. Umanitatea, în concretețea sa, cu gesturile și cuvintele zilnice, cu inteligența sa și cu afectele sale, cu trupul și emoțiile, este asumată în Dumnezeu, în care găsește fericirea adevărată și realizarea deplină și ultimă, ținta întregului său drum. Dante a dorit și a prevăzut această țintă la începutul Paradisului: „cât trebuie de-aprins să-ți fie chinul / să vezi esența-n care poți să vezi / unita noastră fire cu Divinul. / Acolo vei vedea ce-aici tu crezi, / nu demonstrat, ci manifest prin sine / cum crezi un axiom fără dovezi” (II, 40-45).

7. Cele trei femei din Comedie: Maria, Beatrice, Lucia

Cântând misterul Întrupării, izvor de mântuire și de bucurie pentru întreaga omenire, Dante nu poate să nu cânte laudele Mariei, Fecioara Mamă care, cu „da”-ul său, cu primirea sa deplină și totală a proiectului lui Dumnezeu, face posibil ca să se facă trup cuvântul. În opera lui Dante găsim un frumos tratat de mariologie: cu accente lirice foarte înalte, îndeosebi în rugăciunea rostită de Sfântul Bernard, el sintetizează toată reflecția teologică despre Maria și despre participarea sa la misterul lui Dumnezeu: „Fecioară mam,-a fiului tău fată / umilă și mai sus de-orice făptură / și-a veșnicului sfat țintă fixată! / Tu-nnobilezi a omului natură / atât încât al dânsei ziditor / n-avu dispreț să-și fie-a sa făptură” (Par. XXXIII, 1-6). Oximoronul inițial și succesiunea de termeni antitetici evidențiază originalitatea figurii Mariei, frumusețea sa singulară.

Tot Sfântul Bernard, arătându-i pe fericiți situați în ceata mistică, îl invită pe Dante s-o contemple pe Maria, care a data trăsături umane cuvântului întrupat: „Privește-acum în fața ce-i lui Crist / mai mult la fel, căci singura-i lucoare / te poate face apt să vezi pe Crist” (Par. XXXII, 85-87). Misterul Întrupării este încă o dată evocat de prezența arhanghelului Gabriel. Dante îl întreabă pe Sfântul Bernard: „ce înger ochii-n veselul său joc / de ochii Doamnei astfel legați îi are / și-așa-i de ’namorat că pare foc?” (103-105); și acela răspunde: „căci el ce buna veste-o duse / Mariei jos, când a fi încărcat / Divinul Fiu cu-a noastre sarcini vruse” (112-114). Referința la Maria este constantă în toată Divina Comedie. De-a lungul parcursului în Purgatoriu, este modelul virtuților care se contrapun viciilor; este steaua dimineții care ajută la ieșirea din pădurea întunecată pentru a porni spre muntele lui Dumnezeu; este prezența constantă, prin invocarea sa – „Frumosul nume-al florii ce-o invoc / și-n zori și seara, sufletu-mi împinse” (Par. XXIII, 88-89) – care pregătește la întâlnirea cu Cristos și cu misterul lui Dumnezeu.

Dante, care nu este niciodată singur pe drumul său, ci se lasă condus mai întâi de Virgiliu, simbol al rațiunii umane, iar apoi de Beatrice și de Sfântul Bernard, acum, grație mijlocirii Mariei, poate ajunge la patrie și poate gusta bucuria deplină dorită în fiecare moment al existenței: „ci-n inim-o dulcoare / îmi picură și-acum din ea născută” (Par. XXXIII, 62-63). Nu ne mântuim singuri, pare să ne repete poetul, conștient de propria insuficiență: „Nu vin cu-a mea valoare” (Inf. X, 61); este necesar ca drumul se să facă în compania celui care ne poate susține și conduce cu înțelepciune și prudență.

Apare semnificativă în acest context prezența feminină. La începutul itinerarului obositor, Virgiliu, prima călăuză, îl întărește și îl încurajează pe Dante să continue pentru că trei femei mijlocesc pentru el și îl vor conduce: Maria, Mama lui Dumnezeu, figură a carității; Beatrice, simbol de speranță; Sfânta Lucia, imagine a credinței. Astfel, cu vorbe emoționante, se prezintă Beatrice: „Eu, care-ți spun să mergi, sunt Beatrice / și viu de unde să mă-ntorc mi-e sete: / m-a-mpins iubirea-ndemn și-aceste-a-ți zice” (Inf. II, 70-72), afirmând că unicul izvor care ne poate dărui mântuirea este iubirea, iubirea divină care transfigurează iubirea umană. Beatrice trimite, după aceea, la mijlocirea unei alte femei, Fecioara Maria: „E-n cer o Doamnă bună ce se plânge / de piedica unde te mân cu teamă, / și ea județul aspru-l poate frânge” (94-96). Aici intervine Lucia, care se adresează lui Beatrice: „O, Beatrice,-a Domnului plămadă, / de ce n-ajuți pe cine-atât de dragă / te-avu, încât se rupse de grămadă?” (103-105). Dante recunoaște că numai cel care este mișcat de iubire poate cu adevărat să ne susțină pe drum și să ne ducă la mântuire, la reînnoirea vieții și deci la fericire.

8. Francisc, soț al Doamnei Sărăcie

În ceata strălucită a fericiților, în centrul căreia strălucește figura Mariei, Dante așază și numeroși sfinți, a căror viață și misiune le schițează, pentru a-i propune ca figuri care, în concretețea existenței lor precum și prin numeroasele încercări, au ajuns la scopul vieții lor și al vocației lor. Voi reevoca pe scurt numai cea a Sfântului Francisc de Assisi, ilustrată în Cântul XI din Paradisul, unde se vorbește despre spiritele înțelepte.

Există o sintonie profundă între Sfântul Francisc și Dante: primul, împreună cu ai săi, a ieșit din mănăstire, a mers printre oameni, pe străzile din târguri și orașe, predicând poporului, oprindu-se în case; al doilea a făcut alegerea, incomprehensibil în acea epocă, de a folosi pentru marele poem despre lumea de dincolo limba tuturor și populând relatarea sa cu personaje cunoscute și mai puțin cunoscute, dar complet egale în demnitate cu puternicii de pe pământ. O altă trăsătură unește cele două personaje: deschiderea la frumusețea și la valoarea lumii create, oglindă și „vestigiu” al Creatorului său. Cum să nu recunoaște în acel „puterea și-al Tău nume-l aibă-oricare / făptură-n preamăriri, cum se cuvine” din parafrazarea dantescă la Tatăl Nostru (Purg. XI, 4-5) o referință la Cântarea creaturilor a Sfântului Francisc?

În Cântul XI din Paradisul această consonanță apare într-un nou aspect, care îi face și mai asemănători. Sfințenia și înțelepciunea lui Francisc ies în evidență tocmai pentru că Dante, privind din cer pământul nostru, observă micimea sufletească a celui care se încrede în bunurile pământești: „O, griji nebune-a lumii muritoare / ce false-ți sunt acele silogisme / cari plumb pe-aripi îți pun ca să nu zboare!” (1-3). Toată istoria sau, mai bine zis, „minunata viață” a sfântului este bazată pe raportul său privilegiat cu Doamna Sărăcie: „Spre-a nu-ți lungi spre-obscur alegoria, / acești amanți din spusele cuvinte / tu-i ia căci sunt Francisc și Sărăcia” (73-75). În cântul Sfântului Francisc se amintesc momentele importante ale vieții sale, încercările sale și în sfârșit evenimentul în care conformitatea sa cu Cristos, sărac și răstignit, găsește confirmarea extremă, divină în amprenta stigmatelor: „Ci-având pentru botez prea pătimaș / pe-acest popor, spre-a face ce-și propuse / s-a-ntors s-adape-ausonicul imaș. / Aci-ntre Tibru și-Arno Crist îi puse, / pe-un aspru stei, sigiliul său din fine / și-n carnea sa doi ani pe-acesta-l duse” (103-108).

9. A primi mărturia lui Dante Alighieri

La sfârșitul acestei priviri sintetice la opera lui Dante Alighieri, o minieră aproape infinită de cunoștințe, de experiențe, de considerații în orice domeniu al cercetării umane, se impune o reflecție. Bogăția de figuri, de narațiuni, de simboluri, de imagini sugestive și atrăgătoare pe care Dante ne-o propune provoacă desigur admirație, uimire, recunoștință. În el putem aproape întrevedea un precursor al culturii noastre multimedia, în care cuvinte și imagini, simboluri și sunete, poezie și dans se contopesc într-un unic mesaj. Se înțelege, așadar, de ce poemul său a inspirat crearea de nenumărate opere de artă de orice gen.

Însă opera marelui poet trezește și unele provocări pentru zilele noastre. Ce ne poate comunica nouă, în timpul nostru? Mai are ceva să ne spună, să ne ofere? Mesajul său are o actualitate, vreo funcție de desfășurat și pentru noi? Ne mai poate interpela?

Dante – să încercăm să ne facem interpreți ai vocii sale – nu ne cere, astăzi, să fie pur și simplu citit, comentat, studiat, analizat. Ne cere mai degrabă să fie ascultat, să fie într-un anumit mod imitat, să devenim însoțitorii săi de călătorie, pentru că și astăzi el vrea să ne arate care este itinerarul spre fericire, calea dreaptă pentru a trăi pe deplin umanitatea noastră, depășind pădurile întunecate în care pierdem orientarea și demnitatea. Călătoria lui Dante și viziunea sa despre viața de dincolo de moarte nu sunt pur și simplu obiect al unei narațiuni, nu constituie numai un eveniment personal, deși este excepțional.

Dacă Dante relatează toate acestea – și o face în mod minunat – folosind limba poporului, aceea pe care toți puteau s-o înțeleagă, ridicând-o la nivel de limbă universală, este pentru că are un mesaj important să ne transmită, un cuvânt care vrea să atingă inima noastră și mintea noastră, destinată să ne transforme și să ne schimbe deja acum, în această viață. Mesajul său este unul care poate și trebuie să ne facă pe deplin conștienți de ceea ce suntem și de ceea ce trăim zi de zi în tensiunea interioară și continuă spre fericire, spre plinătatea existenței, spre ultima patrie unde vom fi în comuniune deplină cu Dumnezeu, Iubire infinită și veșnică. Chiar dacă Dante este om al timpului său și are sensibilități diferite de ale noastre cu privire la unele teme, umanismul său încă este valabil și actual și cu siguranță poate să fie punct de referință pentru ceea ce vrem să construim în timpul nostru.

De aceea este important ca opera dantescă, profitând de ocazia propice a centenarului, să fie făcută cunoscută și mai mult în manieră mai adecvată, adică fie făcută accesibilă și atrăgătoare nu numai studenților și studioșilor, ci și tuturor celor care, neliniștiți să răspundă la întrebările interioare, doritori să realizeze în plinătate propria existență, vor să trăiască propriul itinerar de viață și de credință în manieră conștientă, primind și trăind cu recunoștință darul și angajarea libertății.

De aceea, îi felicit pe profesorii care sunt capabili să comunice cu pasiune mesajul lui Dante, să introducă la comoara culturală, religioasă și morală conținută în operele sale. Și totuși acest patrimoniu cere să fie făcut accesibil dincolo de aulele școlare și universitare.

Îndemn comunitățile creștine, mai ales cele prezente în orașele care păstrează memoriile dantești, instituțiile academice, asociațiile și mișcările culturale, să promoveze inițiative îndreptate spre cunoașterea și spre difuzarea mesajului dantesc în plinătatea sa.

Încurajez, apoi, în manieră deosebită, artiștii să dea glas, față și inimă, să dea formă, culoare și sunet poeziei lui Dante, de-a lungul căii frumuseții, pe care el a parcurs-o în mod magistral, și astfel să comunice adevărurile mai profunde și să răspândească, prin limbajele proprii ale artei, mesaje de pace, de libertate, de fraternitate.

În acest moment istoric deosebit, marcat de multe umbre, de situații care degradează omenirea, de o lipsă de încredere și de perspective pentru viitor, figura lui Dante, profet de speranță și martor al dorinței umane de fericire, ne mai poate dărui cuvinte și exemple care dau elan drumului nostru. Ne poate ajuta să înaintăm cu seninătate și curaj în pelerinajul vieții și al credinței pe care toți suntem chemați să-l facem, până când inima noastră va găsi adevărata pace și adevărata bucurie, până când vom ajunge la ultima țintă a întregii omeniri, „iubirea care mișcă sori și stele” (Par. XXXIII, 145).

Sursa: magisteriu.ro